Utskrift från www.yimby.se
....

Valenkät 2010

1. Infrastruktursatsningar

Välj vilka du tycker är viktigast att utveckla. (Max 4).
Tunnelbanan
Befintliga Lokalbanor (Ex. Tvärbanan, Roslagsbanan)
Busstrafik
Båttrafik
Visa ej valda alternativ
Förbifart Stockholm
Österleden
Andra vägsatsningar
Stadsspårväg
Pendeltåg
Spårväg syd
Annat

2. Hur vill du fördela satsningarna mellan kollektivtrafik och vägsatsningar?

Stor ökning kollektivtrafik
Visa ej valda alternativ
Viss ökning kollektivtrafik
Oförändrat
Viss ökning vägsatsningar
Stor ökning vägsatsningar

3. Vilken parkeringsnorm vill du ha (Antal parkeringsrutor per bostad)?

Parkeringsnormen bestämmer det minsta antal parkeringsplatser som måste byggas till varje uppförd lägenhet.
Ändra till en maxnorm
Visa ej valda alternativ
0,1 - 0,49
0,5 - 0,99
1,0 - 1,49
1,5 -
Avskaffa normen

4. Vilka boendetyper vill du i huvudsak satsa på i Stockholm (Max 3)?

Stadsradhus
Friliggande Flerbostadshus
Annat
Visa ej valda alternativ
Villor
Radhus
Stadskvarter

5. Vill du i Stockholm tillåta bebyggelse som är betydligt högre än omgivande byggnader, och i så fall var?

Befintlig innerstad
I anslutning till befintlig innerstad
Närförort
Längre ut
Visa ej valda alternativ
Inte alls

6. Vill du satsa på mer spektakulär arkitektur i Stockholm?

Ja
Visa ej valda alternativ
Nej

7. Stockholm växer samtidigt som de hårdgjorda ytorna snart är slut. Vilka åtgärder kan du tänka dig att göra?

Begreppet grönområde i denna fråga ska ses som ett allmänt begrepp för alla typer av mark inom eller nära bebyggelse som inte täcks av byggnader eller hård beläggning och som inte utgörs av naturskyddsområde eller stadspark.
Låta oss bo i mindre bostäder
Bygg mer på höjden
Visa ej valda alternativ
Förtäta redan bebyggda områden
Bebygg vissa grönområden
Stoppa ny bebyggelse

8. Vilket alternativ stämmer bäst in på din syn på upplåtelseformer?

Större andel hyresrätter
Visa ej valda alternativ
Det är bra som det är nu
Låt marknaden styra
Större andel bostadsrätter
Större andel ägarlägenheter
Annat

9. Vilken typ av stadsplanering vill du helst se i våra funktionsseparerade flerbostadsområden?

Annat
Visa ej valda alternativ
Förtätning i samma stil
Bygg mer stadsmässigt
Förtäta inte

10. Mellan två förorter finns en smal grön kil. Vad är viktigast?

Behåll den biologiska spridningsvägen
Visa ej valda alternativ
Omvandla grönområdet till park för människor
Bygg ihop förorterna med varandra
Annat

11. Vad bör hända med Slussen?

Annat
Visa ej valda alternativ
Restaurera dagens slussen
Återuppbygg som den ser ut idag
Verkställ "Nya Slussen"
Verkställ "Nya Slussen", men med lägre exploatering
Verkställ "Nya Slussen", men med högre exploatering

12. Vad bör hända med Bromma flygplats?

Avveckla
Visa ej valda alternativ
Bevara trafikflyget
Annat

13. Vad tycker du om trängselskatten?

Mer trängselskatt (ex. öka området för trängselskatt eller höj skatten)
Visa ej valda alternativ
Behåll nuvarande system
Avveckla

14. Vad är din syn på Plan- och Bygglagen?

Ingen åsikt
Visa ej valda alternativ
Den fungerar mycket bra
Den fungerar bra
Den fungerar dåligt
Den fungerar mycket dåligt

15. Hur många bostäder vill du bygga i Stockholms Stad under nästa mandatperiod?

Enligt Boverket behöver det byggas 48.000 bostäder i Stockholms län under nästa mandatperiod.
Fler än 25.000
Visa ej valda alternativ
0 - 5.000
5.001 - 10.000
10.001 - 15.000
15.001 - 20.000
20.001 - 25.000

16. Skriv dina egna ord till väljarna

Vi hoppas att du tar dig tid att besvara bland annat följande frågor:
· Hur ska vi öka bostadsbyggandet och var ska ny bebyggelse förläggas?
· Vilken arkitekturpolitik har du? Hur vill du förbättra kvalitén och gestaltningen i ny arkitektur?
· Hur vill du göra Stockholm till en mer miljövänlig stad?
Jag vill att vi minskar klasskillnaderna i Stockholm; sluta utarma allmänyttan i innerstaden och bygg stor procent hyresrätter vid nybyggen och bygg på höjden. Gör förorterna mer attraktiva genom god kollektivtrafik och service, skolor, förskolor och fritidsaktiviteter tillgänglig i närområdet. Satsa på innovativa lösningar vid nybyggen, föränderligt, funktionellt, miljövänligt och en långtidssyn på att de ska vara kostnadseffektivt. Själv tycker jag också att det är viktigt med mycket grönområden och en rolig, ny arkitektur som gör människor glada och stolta över sitt bostadsområde.

Erika Ring
Kandidat för Feministiskt Initiativ i kommun och landsting

De brister jag fann i frågorna kommenterar jag så här:
1) Där kan jag tycka att "andra vägsatsningar" täcker det men är för vitt begrepp och fler cykelbanor eller ännu hellre något om utökat och förbättrat vägnät för cyklister, gångtrafikanter, barnvagnar och rullstolar borde finnas med.
8) "Annat" finns förvisso men jag hade gärna kryssat i något om alternativa boende som att man äger del av lägenheten och kollektivboenden.
9) Jag vill förstås inte att bostadsområden ska vara funktionsseparerade, och jag gillar själv att bo i stadsmiljö, men det är viktigt med närhet till grönområden också, och bra kommunikation (kollektivtrafik, inte bilism) till och från bostadsområdet.
12) "Annat" finns förvisso här också, men idén om att göra Bromma flygplatsområde till ett nytt bostadsområde tycker jag låter både så stort och lockande att det kunde fått vara med som en egen
punkt.
13) Här är jag lite för dåligt insatt kanske men biltullar är bra för mljön, men jag är inte helt säker på att det är rättvist eller att den placering tullarna har i dag är den rätta överallt och det ska vara riktad använding av pengarna som kommer in, t ex för ännu fler miljösatsningar i staden och varför ska pengarna gå till staten och inte till den egna kommunen? Var därför inte helt säker på vad jag skulle svara med de alternativ som fanns.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8649 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter