Utskrift från www.yimby.se
....

Valenkät 2010

1. Infrastruktursatsningar

Välj vilka du tycker är viktigast att utveckla. (Max 4).
Tunnelbanan
Stadsspårväg
Befintliga Lokalbanor (Ex. Tvärbanan, Roslagsbanan)
Spårväg syd
Visa ej valda alternativ
Förbifart Stockholm
Österleden
Andra vägsatsningar
Pendeltåg
Busstrafik
Båttrafik
Annat

2. Hur vill du fördela satsningarna mellan kollektivtrafik och vägsatsningar?

Stor ökning kollektivtrafik
Visa ej valda alternativ
Viss ökning kollektivtrafik
Oförändrat
Viss ökning vägsatsningar
Stor ökning vägsatsningar

3. Vilken parkeringsnorm vill du ha (Antal parkeringsrutor per bostad)?

Parkeringsnormen bestämmer det minsta antal parkeringsplatser som måste byggas till varje uppförd lägenhet.
Avskaffa normen
Visa ej valda alternativ
0,1 - 0,49
0,5 - 0,99
1,0 - 1,49
1,5 -
Ändra till en maxnorm

4. Vilka boendetyper vill du i huvudsak satsa på i Stockholm (Max 3)?

Stadskvarter
Visa ej valda alternativ
Villor
Radhus
Stadsradhus
Friliggande Flerbostadshus
Annat

5. Vill du i Stockholm tillåta bebyggelse som är betydligt högre än omgivande byggnader, och i så fall var?

Befintlig innerstad
I anslutning till befintlig innerstad
Närförort
Längre ut
Visa ej valda alternativ
Inte alls

6. Vill du satsa på mer spektakulär arkitektur i Stockholm?

Ja
Visa ej valda alternativ
Nej

7. Stockholm växer samtidigt som de hårdgjorda ytorna snart är slut. Vilka åtgärder kan du tänka dig att göra?

Begreppet grönområde i denna fråga ska ses som ett allmänt begrepp för alla typer av mark inom eller nära bebyggelse som inte täcks av byggnader eller hård beläggning och som inte utgörs av naturskyddsområde eller stadspark.
Förtäta redan bebyggda områden
Bebygg vissa grönområden
Låta oss bo i mindre bostäder
Bygg mer på höjden
Visa ej valda alternativ
Stoppa ny bebyggelse

8. Vilket alternativ stämmer bäst in på din syn på upplåtelseformer?

Större andel hyresrätter
Visa ej valda alternativ
Det är bra som det är nu
Låt marknaden styra
Större andel bostadsrätter
Större andel ägarlägenheter
Annat

9. Vilken typ av stadsplanering vill du helst se i våra funktionsseparerade flerbostadsområden?

Bygg mer stadsmässigt
Visa ej valda alternativ
Förtätning i samma stil
Förtäta inte
Annat

10. Mellan två förorter finns en smal grön kil. Vad är viktigast?

Bygg ihop förorterna med varandra
Visa ej valda alternativ
Behåll den biologiska spridningsvägen
Omvandla grönområdet till park för människor
Annat

11. Vad bör hända med Slussen?

Verkställ "Nya Slussen"
Visa ej valda alternativ
Restaurera dagens slussen
Återuppbygg som den ser ut idag
Verkställ "Nya Slussen", men med lägre exploatering
Verkställ "Nya Slussen", men med högre exploatering
Annat

12. Vad bör hända med Bromma flygplats?

Avveckla
Visa ej valda alternativ
Bevara trafikflyget
Annat

13. Vad tycker du om trängselskatten?

Mer trängselskatt (ex. öka området för trängselskatt eller höj skatten)
Visa ej valda alternativ
Behåll nuvarande system
Avveckla

14. Vad är din syn på Plan- och Bygglagen?

Den fungerar dåligt
Visa ej valda alternativ
Den fungerar mycket bra
Den fungerar bra
Den fungerar mycket dåligt
Ingen åsikt

15. Hur många bostäder vill du bygga i Stockholms Stad under nästa mandatperiod?

Enligt Boverket behöver det byggas 48.000 bostäder i Stockholms län under nästa mandatperiod.
Fler än 25.000
Visa ej valda alternativ
0 - 5.000
5.001 - 10.000
10.001 - 15.000
15.001 - 20.000
20.001 - 25.000

16. Skriv dina egna ord till väljarna

Vi hoppas att du tar dig tid att besvara bland annat följande frågor:
· Hur ska vi öka bostadsbyggandet och var ska ny bebyggelse förläggas?
· Vilken arkitekturpolitik har du? Hur vill du förbättra kvalitén och gestaltningen i ny arkitektur?
· Hur vill du göra Stockholm till en mer miljövänlig stad?
Älskar man Stockholm är det vårt att välja politiker i dag.

Det är helt enkelt inte lätt att välja ett politiskt parti i Stockholm om man som ni - och jag - är intresserad av att skapa en så levande stad som möjligt. Å ena sidan finns det en borgerlighet och en socialdemokrati som ideologiskt bygger på bilismen, bygger "promenadstad" med ena handen och höjer parkeringsnormen med den andra, talar om att värna småskaligheten i innerstan medan man bygger gigantiska gallerior och döda köpcentrum för bilar i förorten. Å andra sidan finns det starka krafter i Vänsterpartiet och Miljöpartiet som bara vill blicka bakåt mot det vi vet inte fungerar, och göra ett nytt barackbaserat miljonprogram respektive återgå i en grön våg till ett mytologiskt bondesamhälle.

Men det finns en väg till att gå. Som YIMBY-medlemmar borde ni rösta på Feministiskt Initiativ i valet till Stockholms kommun och landsting. Vi har mycket goda chanser att komma in, i ett system där vi behöver färre röster än vi fick i EU-valet i Stockholm eller bara cirka 4000 i Södermalm-Enskede-Årsta.

Men varför feminism? Hur ser en feministiskt stadsplaneringspolitik ut? Feminismen som politisk åskådning utgår från att kvinnors intressen måste få ta mer plats. Vad handlar det om i stadsplaneringen?

* Att öka mängden och räckvidden för kollektivtrafiken. Kvinnor i betydligt högre utsträckning än män använder kollektiva färdmedel, och det är inte konstigt att den verkligheten hamnar i skymundan när det nästan bara är bilburna män som arbetar med trafikplaneringen. Själva utgångspunkten att bilen ska utgöra centrumet i all stadsplanering måste ifrågasättas.

* Att öka öppenheten och tillgängligheten. Funktionsuppdelningen i stadsplaneringen där "hemmets värld" (och kvinnorna!) ska skiljas från "den ofentliga världen" har skapat ett slutet samhälle där människor ska slussas runt som i en maskin. I stället vill vi se ökad mångfald i stadsrummet, där alla fär vara delaktiga - många fler lokaler på fler ställen för föreningar, småföretagare, osv., många öppna mötesplatser där folk faktiskt vill vara, mer frihet och rörlighet för alla inklusiva funktionshindrade. En promenadstad som inte bara är ett ensligt shoppingstråk!

* Att öka tryggheten. Så nära kopplad till den förra punkten. Det gäller att bygga bort den dåliga modernismens och galleriapostmodernismens alla tomma, ödsliga, otrygga ytor, alla eviga hav av parkeringsplatser, vägar för bara bilar, "gröna" refuger. Lösningen? Stadsgator, småaffärer, levande torg, utåtriktade i stållet för inåtriktade offentliga platser.

* Normkritik! Att kritisera sociala konstruktioner för hur saker "ska" vara är en klassisk feministisk fråga, och får en särskild betydelse i just stadsplaneringen med sina byggnadsnormer och översiktsplaner. Dessa normer är nära kopplade till en liten, könsmässigt och etniskt homogen grupp, byråkratisk och tekniskt inriktad. Vi måste våga ifrågasätta tanken på att allt ska planeras centralt, se likadant ut, och bygga på exakt samma värderingar, estetiskt säkert och tråkigt. Det finns en mängd olika sorters människor och lösningar och vi måste titta på allt från kollektivhus till takordlingar till olika innovativa arkitektoniska lösningar där inte allt planeras efter en vit, svensk, manlig medleklassig normperson. Inga fler enhetliga, monolitiska bostadsområden!

* Förtäta! Av alla anledningarna ovan, på grund av den stora bostadsbristen och inte minst av miljöhänsyn måste vi bygga mycket mycket mer och tätt i Stockholm. Om man menar allvar med en flaneringsstad och öppna miljöer måste det ske med mycket hög befolkningstäthet och sammanlänkat med övriga stadsdelar. Bebygg Årstafältet! Öka mängden höga hus i Norra Station! Se över sammankopplingen mellan innerstad och förort och se om det går att förtäta i Solna, i Årsta, i Nacka osv.

* Att investera i bra bostadsbyggande. Inte minst estetiskt! Högre detaljskärpa i planeringen i förort också, mindre slentrian, mer frihet men också en mycket större bostadsproduktion där även hyresrätter och billigare bostäder får plats. Satsa långsiktigt för att bygga bättre hemkänsla.

Som ni märker är det mycket som stämmer bra med YIMBYs åsikter - så varför inte satsa på ett parti som tar staden och stadslivet på allvar? Vi älskar Stockholm, och alla dess invånare.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8637 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
21 April 15:51 av Gregor Fulemark
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan
Tumba Centrum
1 Mars 2020 18:38 av Mårten Landström
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
1 Mars 2020 18:26 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter