Utskrift från www.yimby.se
....

Valenkät 2010

Emilia Hagberg, Miljöpartiet

1. Infrastruktursatsningar

Välj vilka du tycker är viktigast att utveckla. (Max 4).
Tunnelbanan
Stadsspårväg
Båttrafik
Spårväg syd
Visa ej valda alternativ
Förbifart Stockholm
Österleden
Andra vägsatsningar
Befintliga Lokalbanor (Ex. Tvärbanan, Roslagsbanan)
Pendeltåg
Busstrafik
Annat

2. Hur vill du fördela satsningarna mellan kollektivtrafik och vägsatsningar?

Stor ökning kollektivtrafik
Visa ej valda alternativ
Viss ökning kollektivtrafik
Oförändrat
Viss ökning vägsatsningar
Stor ökning vägsatsningar

3. Vilken parkeringsnorm vill du ha (Antal parkeringsrutor per bostad)?

Parkeringsnormen bestämmer det minsta antal parkeringsplatser som måste byggas till varje uppförd lägenhet.
0,1 - 0,49
Visa ej valda alternativ
0,5 - 0,99
1,0 - 1,49
1,5 -
Avskaffa normen
Ändra till en maxnorm

4. Vilka boendetyper vill du i huvudsak satsa på i Stockholm (Max 3)?

Friliggande Flerbostadshus
Stadskvarter
Visa ej valda alternativ
Villor
Radhus
Stadsradhus
Annat

5. Vill du i Stockholm tillåta bebyggelse som är betydligt högre än omgivande byggnader, och i så fall var?

I anslutning till befintlig innerstad
Närförort
Längre ut
Visa ej valda alternativ
Befintlig innerstad
Inte alls

6. Vill du satsa på mer spektakulär arkitektur i Stockholm?

Ja
Visa ej valda alternativ
Nej

7. Stockholm växer samtidigt som de hårdgjorda ytorna snart är slut. Vilka åtgärder kan du tänka dig att göra?

Begreppet grönområde i denna fråga ska ses som ett allmänt begrepp för alla typer av mark inom eller nära bebyggelse som inte täcks av byggnader eller hård beläggning och som inte utgörs av naturskyddsområde eller stadspark.
Förtäta redan bebyggda områden
Låta oss bo i mindre bostäder
Bygg mer på höjden
Visa ej valda alternativ
Bebygg vissa grönområden
Stoppa ny bebyggelse

8. Vilket alternativ stämmer bäst in på din syn på upplåtelseformer?

Större andel hyresrätter
Visa ej valda alternativ
Det är bra som det är nu
Låt marknaden styra
Större andel bostadsrätter
Större andel ägarlägenheter
Annat

9. Vilken typ av stadsplanering vill du helst se i våra funktionsseparerade flerbostadsområden?

Bygg mer stadsmässigt
Visa ej valda alternativ
Förtätning i samma stil
Förtäta inte
Annat

10. Mellan två förorter finns en smal grön kil. Vad är viktigast?

Behåll den biologiska spridningsvägen
Visa ej valda alternativ
Omvandla grönområdet till park för människor
Bygg ihop förorterna med varandra
Annat

11. Vad bör hända med Slussen?

Annat
Visa ej valda alternativ
Restaurera dagens slussen
Återuppbygg som den ser ut idag
Verkställ "Nya Slussen"
Verkställ "Nya Slussen", men med lägre exploatering
Verkställ "Nya Slussen", men med högre exploatering

12. Vad bör hända med Bromma flygplats?

Avveckla
Visa ej valda alternativ
Bevara trafikflyget
Annat

13. Vad tycker du om trängselskatten?

Mer trängselskatt (ex. öka området för trängselskatt eller höj skatten)
Visa ej valda alternativ
Behåll nuvarande system
Avveckla

14. Vad är din syn på Plan- och Bygglagen?

Den fungerar dåligt
Visa ej valda alternativ
Den fungerar mycket bra
Den fungerar bra
Den fungerar mycket dåligt
Ingen åsikt

15. Hur många bostäder vill du bygga i Stockholms Stad under nästa mandatperiod?

Enligt Boverket behöver det byggas 48.000 bostäder i Stockholms län under nästa mandatperiod.
15.001 - 20.000
Visa ej valda alternativ
0 - 5.000
5.001 - 10.000
10.001 - 15.000
20.001 - 25.000
Fler än 25.000

16. Skriv dina egna ord till väljarna

Vi hoppas att du tar dig tid att besvara bland annat följande frågor:
· Hur ska vi öka bostadsbyggandet och var ska ny bebyggelse förläggas?
· Vilken arkitekturpolitik har du? Hur vill du förbättra kvalitén och gestaltningen i ny arkitektur?
· Hur vill du göra Stockholm till en mer miljövänlig stad?
Stockholm växer och det behövs nya bostäder. Vi vill att det byggs minst 15 000 nya bostäder och att var femte ny bostad är för unga och studenter. Med Miljöpartiets politik kan vi se till att nya bostäder byggs samtidigt som vi tar klimatansvar och har kvar värdefulla grönområden.
Alla nya hus som byggs ska vara riktigt energisnåla, passivhus, och det är ju självklart att det framtida Stockholm planeras bilsnålt. Man ska inte behöva ha bil i Stockholm, och då ska pengar läggas på kollektivtrafik och cykelbanor istället för nya motorvägar och parkeringsplatser. Ju fler vi blir i Stockholm desto viktigare är det också att vi tar väl hand om våra grönområden och parker, eftersom de är en viktig del av en stad där människor mår bra.
Nya bostäder ska planeras utifrån ett helhetperspektiv i en hel stadsdel, områdesplanering, och där medborgare kan vara med och lämna synpunkter tidigt i processen. Planeringen blir bättre och man kan ta tillvara på den lokala kunskapen.
Nydanande arkitektur skulle jag gärna se i Stockholm men det är viktigt att det är av god kvalitet. Höga hus finns det definitivt utrymme för men var de ska placeras beror på hur de är utformade. Stockholms innerstad är väldigt vacker och trivsam och dessutom riksintresse så där måste man vara extra varsam, så det är tveksamt om det skulle bli bra. Regelrätta skyskrapor är ju inte särskilt miljövänliga eller effektiva så det ser jag ingen anledning till att bygga.

Slussen måste byggas om. Jag vill att vi går vidare med Nya Slussen men att utformningen arbetas om så att det blir mindre fokus på biltrafik och en smäckrare brolösning. Dessutom måste det bli en fin stadsmiljö på båda sidor bron. Det handlar inte så mycket om exploateringsgrad utan hur byggnader utformas och placeras. Jag vill att det ska finnas plats både för utsiktsplatser och för mötesplats som ett torg.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8649 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter