Utskrift från www.yimby.se
....

Valenkät 2014

Theodor Smart Randquist, Fria Stockholmare

1. Infrastruktursatsningar

Välj vilka du tycker är viktigast att utveckla. (Max 4).
Österleden
Tunnelbanan
Båttrafik
Annat
Visa ej valda alternativ
Förbifart Stockholm
Andra vägsatsningar
Stadsspårväg
Befintliga Lokalbanor (Ex. Tvärbanan, Roslagsbanan)
Pendeltåg
Busstrafik
Spårväg syd

2. Hur vill du fördela satsningarna mellan kollektivtrafik och vägsatsningar?

Stor ökning kollektivtrafik
Visa ej valda alternativ
Viss ökning kollektivtrafik
Oförändrat
Viss ökning vägsatsningar
Stor ökning vägsatsningar

3. Vilken parkeringsnorm vill du ha (Antal parkeringsrutor per bostad)?

Parkeringsnormen bestämmer det minsta antal parkeringsplatser som måste byggas till varje uppförd lägenhet.
Avskaffa normen
Visa ej valda alternativ
0,1 - 0,49
0,5 - 0,99
1,0 - 1,49
1,5 -
Ändra till en maxnorm

4. Vilka boendetyper vill du i huvudsak satsa på i Stockholm (Max 3)?

Stadskvarter
Annat
Visa ej valda alternativ
Villor
Radhus
Stadsradhus
Friliggande Flerbostadshus

5. Vill du i Stockholm tillåta bebyggelse som är betydligt högre än omgivande byggnader, och i så fall var?

Befintlig innerstad
I anslutning till befintlig innerstad
Närförort
Längre ut
Visa ej valda alternativ
Inte alls

6. Vill du satsa på mer spektakulär arkitektur i Stockholm?

Ja
Visa ej valda alternativ
Nej

7. Stockholm växer samtidigt som de hårdgjorda ytorna snart är slut. Vilka åtgärder kan du tänka dig att göra?

Begreppet grönområde i denna fråga ska ses som ett allmänt begrepp för alla typer av mark inom eller nära bebyggelse som inte täcks av byggnader eller hård beläggning och som inte utgörs av naturskyddsområde eller stadspark.
Förtäta redan bebyggda områden
Bebygg vissa grönområden
Låta oss bo i mindre bostäder
Bygg mer på höjden
Ändra reglerna för var och hur man får bygga (ex. bullernormer & strandskydd)
Visa ej valda alternativ
Stoppa ny bebyggelse

8. Vilket alternativ stämmer bäst in på din syn på upplåtelseformer?

Annat
Visa ej valda alternativ
Fördelningen är bra som den är nu
Låt marknaden styra
Större andel hyresrätter
Större andel bostadsrätter
Större andel ägarlägenheter

9. Vilken typ av stadsplanering vill du helst se i våra funktionsseparerade flerbostadsområden?

Annat
Visa ej valda alternativ
Förtätning i samma stil
Bygg mer stadsmässigt
Förtäta inte

10. Mellan två förorter finns en smal grön kil. Vad är viktigast?

Bygg ihop förorterna med varandra, men spara en del av grönskan som en park
Visa ej valda alternativ
Behåll den biologiska spridningsvägen
Omvandla grönområdet till park för människor
Bygg ihop förorterna med varandra
Annat

11. IKEA i Söderstaden

IKEA vill bygga ett nytt varuhus i söderstaden av traditionell typ och 4000 parkeringsplatser. Vad är din syn på detta?
IKEA bör bygga ett showroom
Visa ej valda alternativ
IKEA bör få bygga ett traditionellt varuhus
IKEA bör inte få bygga ett varuhus i söderstaden
IKEA bör bygga ett mindre varuhus

12. Vad bör hända med Bromma flygplats?

Avveckla flygplatsen
Visa ej valda alternativ
Följ Swedavia:s plan på en uppklassning
Lägg trafiken på nivån som var innan uppklassningen
Ha kvar flygplatsen, men med avsevärt mindre trafik
Ha kvar flygplatsen, men utan reguljärtrafik
Avveckla flygplatsen efter att avtalet löpt ut 2038
Annat

13. Vad tycker du om trängselskatten?

Mer trängselskatt (ex. öka området för trängselskatt eller höj skatten)
Visa ej valda alternativ
Behåll nuvarande system
Minska eller avveckla trängselskatten

14. Hur många bostäder vill du bygga i Stockholms kommun under nästa mandatperiod?

Fler än 40.000
Visa ej valda alternativ
0 - 5.000
5.000 - 10.000
10.000 - 20.000
20.000 - 30.000
30.000 - 40.000

15. Buller

Ibland diskuteras byggande i bullerutsatta lägen. Vad är din syn på detta?
Det går bra att bygga i bullerutsatta lägen så länge det är en tyst inomhusmiljö
Visa ej valda alternativ
Vi ska inte bygga i bullerutsatta lägen
Det går bra att bygga i bullerutsatta lägen så länge det finns en tyst sida

16. Markprissättningspolicy

Stockholms kommun får stora intäkter från markförsäljning varje år. Vad anser du om detta?
Intäkterna bör användas fritt i kommunens budget
Visa ej valda alternativ
Intäkterna bör gå till allmännyttan för att finansiera nya hyresrätter
Intäkterna bör användas för att finansiera infrastruktur
Kommunen borde inte sälja av mark
Policyn borde premiera kvalitet istället för pris

17. Specificera "annat"-svar

Om du har angivit alternativet "annat" på någon av frågorna har du möjlighet att specificera här. Skriv gärna numret på frågan först innan du specificerar.
1) Infrastruktursatsningar

Utöver utvecklad tunnelbana och båttrafik samt ett färdigställande av Stockholms ringled (så att Centralbron kan rivas) vill jag genomföra större satsningar på spårburen kollektivtrafik i Väster- och Söderort. Det stärker potentialen för ekologisk urban exploatering samtidigt som bilberoendet minskar avsevärt. Jag tycker för övrigt att en rejäl satsning på riktiga och välutbyggda cykelbanor vore på sin plats.

4) Vilka boendetyper vill du i huvudsak satsa på i Stockholm?

Ja, i huvudsak slutna stadskvarter, men terränger/områden kan se olika ut och boendetyperna kan mycket väl komma att behöva anpassas därefter. Det viktigaste är att vi bygger urbant!

8) Vilket alternativ stämmer bäst in på din syn på upplåtelseformer?

Jag vill att Stockholm ska vara en dynamisk blandstad. Det förutsätter att fördelningen mellan alla tänkbara upplåtelseformer är så jämn som möjligt. Mitt mål är förstås att bryta segregationen och öka flexibiliteten på bostadsmarknaden.

9) Vilken typ av stadsplanering vill du helst se i våra funktionsseparerade flerbostadsområden?

Först och främst måste vi våga bryta med modernismen och börja bygga stad på riktigt. Det åstadkommer vi framförallt genom täta, slutna och blandade stadskvarter med varierad höjd.

12) Bromma flygplats bör avvecklas. Lika viktigt är det att Arlanda utvecklas.

18. Skriv dina egna ord till väljarna

Vi hoppas att du tar dig tid att besvara bland annat följande frågor:
· Hur ska vi öka bostadsbyggandet och var ska ny bebyggelse förläggas?
· Vilken arkitekturpolitik har du? Hur vill du förbättra kvalitén och gestaltningen i ny arkitektur?
· Hur vill du göra Stockholm till en mer miljövänlig stad?
Fria Stockholmare är en naturlig, lokal och urban röst i Stockholm.

Jag, Theodor Smart Randquist, vill givetvis öka bostadsbyggandet i hela Stockholm och kommer därför driva en aktiv politik för fler bostäder och för en mer urban stadsutveckling. Jag vet att bostadsbyggandet går att öka på följande sätt:

· Reformera systemet för tomträttsavgälder. Tomträttshavare ska endast betala en avgäld för marken, inte för varje kvadratmeter av byggnaden.
· Sänk markpriserna.
· Öka byggrätterna. Dra tillbaka dem för byggbolag som inte bygger.
· Effektivisera och förkorta planprocessen.
· Bygg mindre (ej färre) bostäder.
· Bygg blandat. När kvarteren utgörs att blandade upplåtelseformer håller vi priserna nere samtidigt som segregationen bryts.
· Främja mindre byggbolag. Bryt de större byggföretagens oligopol. När nya kvarter byggs ska fler och mindre byggbolag vara med vid utformningen.
· Bygg i bullerzoner. Med dagens byggteknik kan både fönster och fasader isoleras på ett bättre sätt.
· Avskaffa parkeringsnormen. Det leder bland annat till lägre byggnadskostnader, billigare lägenheter, mindre biltrafik och mindre risk för utglesning.
· Tillåt byggnation på höjden.

Potentialen för ekologisk urban exploatering finns i nya stadsutvecklingsområden som Norra Djurgårdsstaden, Hagastaden, Söderstaden och Lövholmen, men också i våra äldre funktionsseparerade stadsdelar i ytterstaden. Genom att vi förtätar och bygger nya stadskvarter med blandade upplåtelseformer kan Stockholm bli en inkluderande, dynamisk och urban huvudstad. Jag tänker inte luta mig tillbaka en sekund förrän detta är verklighet.

För mig handlar arkitekturpolitik inte bara om att göra sig kvitt modernismens sterila lådor. Det rör sig även om den fysiska stadsmiljö vi vistas i. Stadsmiljö får aldrig betraktats som något sekundärt och därför har Fria Stockholmare vid sidan av stadsutveckling också stadsmiljö som huvudsaklig hjärtefråga. Exempelvis vill jag lysa upp och sätta färg på Stockholm, något som det dessvärre finns för lite av på sina håll. Jag tycker också att det är viktigt att främja kontraster i stadsbilden. När gammal och ny arkitektur möts framhävs de som bäst. Äldre bebyggelse måste givetvis värnas, men jag förstår mig inte på den restriktiva attityden till förändringar i citykärnan. De modernistiska bunkrarna från 60-talet hör lika mycket hemma där som i Gamla stan - Det vill säga inte alls. Det är helt enkelt dags för Stockholm att bryta med den modernistiska arkitektur som fått dominera i flera decennier.

Stadsmiljön i Stockholm kan naturligtvis alltid bli bättre. Här är ett par exempel på hur Stockholm kan bli en mer miljövänlig stad:

· Öka antalet gröna tak och takparker.
· Plantera fler träd.
· Omvandla refuger till oaser.
· Skapa grönare innergårdar.
· Satsa på självförsörjande byggnader.
· Bygg mer i trä.
· Gör plats för fler små, lokala parker.
· Förbättra återvinningen i bostäderna.
· Förbjud snötippning i Stockholms vatten.
· Avveckla Bromma flygplats.
· Stoppa Förbifart Stockholm.

Kort om mig:

Jag är stockholmare, humanist och stark förespråkare av en mer urban huvudstad. Dagens förda politik gällande stadsutveckling och stadsmiljö är i min mening restriktiv, tandlös, ohållbar och inte minst icke-urban. Jag vill istället genom ekologisk urban exploatering och pragmatisk politik skapa levande stadsdelar och göra Stockholm till en dynamisk, miljövänlig och trygg blandstad.

Mitt främsta vallöfte är att jag tänker gå till val på min politik och inte förbinda mig till någon politisk koalition eller gruppering varken före eller efter valet. Jag kommer inta en pragmatisk hållning och främja alla förslag som gynnar ett levande och urbant Stockholm, utan att för den sakens skull svika mina egna vallöften. Min hängivenhet och närhet till väljarna kommer att prägla mitt politiska arbete, besparat andra partipolitiska influenser.

Jag hoppas kunna ingjuta tillräckligt mycket förtroende i dig för att du vill ge mig mandat att företräda just din röst i Stockholm.

Theodor Smart Randquist,
Partiledare för Fria Stockholmare


Vill du veta mer om politiken? Besök då gärna www.friastockholmare.se eller skriv till info@friastockholmare.se
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8636 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan
Tumba Centrum
1 Mars 2020 18:38 av Mårten Landström
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
1 Mars 2020 18:26 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter