Utskrift från www.yimby.se
....

Valenkät 2014

Cecilia Obermüller, Miljöpartiet

1. Infrastruktursatsningar

Välj vilka du tycker är viktigast att utveckla. (Max 4).
Tunnelbanan
Busstrafik
Båttrafik
Spårväg syd
Visa ej valda alternativ
Förbifart Stockholm
Österleden
Andra vägsatsningar
Stadsspårväg
Befintliga Lokalbanor (Ex. Tvärbanan, Roslagsbanan)
Pendeltåg
Annat

2. Hur vill du fördela satsningarna mellan kollektivtrafik och vägsatsningar?

Stor ökning kollektivtrafik
Visa ej valda alternativ
Viss ökning kollektivtrafik
Oförändrat
Viss ökning vägsatsningar
Stor ökning vägsatsningar

3. Vilken parkeringsnorm vill du ha (Antal parkeringsrutor per bostad)?

Parkeringsnormen bestämmer det minsta antal parkeringsplatser som måste byggas till varje uppförd lägenhet.
Avskaffa normen
Visa ej valda alternativ
0,1 - 0,49
0,5 - 0,99
1,0 - 1,49
1,5 -
Ändra till en maxnorm

4. Vilka boendetyper vill du i huvudsak satsa på i Stockholm (Max 3)?

Friliggande Flerbostadshus
Stadskvarter
Visa ej valda alternativ
Villor
Radhus
Stadsradhus
Annat

5. Vill du i Stockholm tillåta bebyggelse som är betydligt högre än omgivande byggnader, och i så fall var?

Närförort
Längre ut
Visa ej valda alternativ
Befintlig innerstad
I anslutning till befintlig innerstad
Inte alls

6. Vill du satsa på mer spektakulär arkitektur i Stockholm?

Ja
Visa ej valda alternativ
Nej

7. Stockholm växer samtidigt som de hårdgjorda ytorna snart är slut. Vilka åtgärder kan du tänka dig att göra?

Begreppet grönområde i denna fråga ska ses som ett allmänt begrepp för alla typer av mark inom eller nära bebyggelse som inte täcks av byggnader eller hård beläggning och som inte utgörs av naturskyddsområde eller stadspark.
Förtäta redan bebyggda områden
Låta oss bo i mindre bostäder
Visa ej valda alternativ
Bebygg vissa grönområden
Stoppa ny bebyggelse
Bygg mer på höjden
Ändra reglerna för var och hur man får bygga (ex. bullernormer & strandskydd)

8. Vilket alternativ stämmer bäst in på din syn på upplåtelseformer?

Större andel hyresrätter
Visa ej valda alternativ
Fördelningen är bra som den är nu
Låt marknaden styra
Större andel bostadsrätter
Större andel ägarlägenheter
Annat

9. Vilken typ av stadsplanering vill du helst se i våra funktionsseparerade flerbostadsområden?

Annat
Visa ej valda alternativ
Förtätning i samma stil
Bygg mer stadsmässigt
Förtäta inte

10. Mellan två förorter finns en smal grön kil. Vad är viktigast?

Behåll den biologiska spridningsvägen
Visa ej valda alternativ
Omvandla grönområdet till park för människor
Bygg ihop förorterna med varandra
Bygg ihop förorterna med varandra, men spara en del av grönskan som en park
Annat

11. IKEA i Söderstaden

IKEA vill bygga ett nytt varuhus i söderstaden av traditionell typ och 4000 parkeringsplatser. Vad är din syn på detta?
IKEA bör bygga ett showroom
Visa ej valda alternativ
IKEA bör få bygga ett traditionellt varuhus
IKEA bör inte få bygga ett varuhus i söderstaden
IKEA bör bygga ett mindre varuhus

12. Vad bör hända med Bromma flygplats?

Avveckla flygplatsen
Visa ej valda alternativ
Följ Swedavia:s plan på en uppklassning
Lägg trafiken på nivån som var innan uppklassningen
Ha kvar flygplatsen, men med avsevärt mindre trafik
Ha kvar flygplatsen, men utan reguljärtrafik
Avveckla flygplatsen efter att avtalet löpt ut 2038
Annat

13. Vad tycker du om trängselskatten?

Mer trängselskatt (ex. öka området för trängselskatt eller höj skatten)
Visa ej valda alternativ
Behåll nuvarande system
Minska eller avveckla trängselskatten

14. Hur många bostäder vill du bygga i Stockholms kommun under nästa mandatperiod?

10.000 - 20.000
Visa ej valda alternativ
0 - 5.000
5.000 - 10.000
20.000 - 30.000
30.000 - 40.000
Fler än 40.000

15. Buller

Ibland diskuteras byggande i bullerutsatta lägen. Vad är din syn på detta?
Det går bra att bygga i bullerutsatta lägen så länge det finns en tyst sida
Visa ej valda alternativ
Vi ska inte bygga i bullerutsatta lägen
Det går bra att bygga i bullerutsatta lägen så länge det är en tyst inomhusmiljö

16. Markprissättningspolicy

Stockholms kommun får stora intäkter från markförsäljning varje år. Vad anser du om detta?
Policyn borde premiera kvalitet istället för pris
Visa ej valda alternativ
Intäkterna bör användas fritt i kommunens budget
Intäkterna bör gå till allmännyttan för att finansiera nya hyresrätter
Intäkterna bör användas för att finansiera infrastruktur
Kommunen borde inte sälja av mark

17. Specificera "annat"-svar

Om du har angivit alternativet "annat" på någon av frågorna har du möjlighet att specificera här. Skriv gärna numret på frågan först innan du specificerar.
Förtydligande på fråga 3 P-normen bör avskaffas, men eventuellt bör 0,16 anges för att tillgodose behovet av p-platser för funktionshindrade.

Förtydligande i fråga 5 - vissa platser, som t.ex Värtahamnen som kan ses som innerstad skulle kunna tåla höghusbebyggelse. Det är splatsspecifikt. Det är dock viktigt att inse att man inte skapar "billiga" eller miljösmarta bostäder genom höghusbebyggelse.

Förtydligande på fråga 6 - spektakulärt behöver inte vara liktydigt med storskaligt eller voluminöst....

Förtydligande på fråga 7 - vi har en fantastisk markreserv i Bromma flygplats. Där kan en ny stadsdel skapas. Fortfarande finns det gott om utrymmen i staden siom kan bebyggas utan att man ständigt gör exploateringar i värdefull naturmark. bromstens industriområde, Ulvsunda, Örnsbergs industriområde, årstalänken, Slakthusområdet.... Om man dessutom förbättrar kollektivtrafiken, cykelvägar plats för gående så kan på sikt bilismens ytor begränsas och häri ligger också stora markresurser.

Förtydligande på fråga 8 - Även kooperativ och byggemenskaper borde ges utrymme.

Förtydligande på fråga 3 P-normen bör avskaffas, men eventuellt bör 0,16 anges för att tillgodose behovet av p-platser för funktionshindrade.

Förtydligande i fråga 5 - vissa platser, som t.ex Värtahamnen som kan ses som innerstad skulle kunna tåla höghusbebyggelse. Det är splatsspecifikt. Det är dock viktigt att inse att man inte skapar "billiga" eller miljösmarta bostäder genom höghusbebyggelse.

Förtydligande på fråga 6 - spektakulärt behöver inte vara liktydigt med storskaligt eller voluminöst....

Förtydligande på fråga 7 - vi har en fantastisk markreserv i Bromma flygplats. Där kan en ny stadsdel skapas. Fortfarande finns det gott om utrymmen i staden siom kan bebyggas utan att man ständigt gör exploateringar i värdefull naturmark. bromstens industriområde, Ulvsunda, Örnsbergs industriområde, årstalänken, Slakthusområdet.... Om man dessutom förbättrar kollektivtrafiken, cykelvägar plats för gående så kan på sikt bilismens ytor begränsas och häri ligger också stora markresurser.

Förtydligande på fråga 8 - Även kooperativ och byggemenskaper borde ges utrymme.

Förtydligande på fråga 9 - en kreativ konm+lettering av bebyggelsen med funktioner som saknas och detta med stort inflytande/beslutsrätt för befolkningen boendes inom området.

Förtydligande på fråga 14 - Man ska vara realist tycker jag och detta är ungefär vad kommunen klarar av under en mandatperiod. Kan man bygga fler bostäder, så gärna för mig, men vi kan inte ge avkall på allt vad avser kvalité, hälsa och miljötänkande bara för att få kvantitet. Det är mycket viktigt att öka byggandet i bra kollektivtrafiknära lägen i hela regionen i enlighet med (RUFS) regionala utvecjklingsplanen för Stockholmsregionen.

18. Skriv dina egna ord till väljarna

Vi hoppas att du tar dig tid att besvara bland annat följande frågor:
· Hur ska vi öka bostadsbyggandet och var ska ny bebyggelse förläggas?
· Vilken arkitekturpolitik har du? Hur vill du förbättra kvalitén och gestaltningen i ny arkitektur?
· Hur vill du göra Stockholm till en mer miljövänlig stad?
Förtydligande på fråga 3 P-normen bör avskaffas, men eventuellt bör 0,16 anges för att tillgodose behovet av p-platser för funktionshindrade.

Förtydligande i fråga 5 - vissa platser, som t.ex Värtahamnen som kan ses som innerstad skulle kunna tåla höghusbebyggelse. Det är alltid platsspecifikt. Det är dock viktigt att inse att man inte skapar "billiga" eller miljösmarta bostäder genom höghusbebyggelse.

Förtydligande på fråga 6 - spektakulärt behöver inte vara liktydigt med storskaligt eller voluminöst....

Förtydligande på fråga 7 - vi har en fantastisk markreserv i Bromma flygplats. Där kan en ny stadsdel skapas. Fortfarande finns det gott om utrymmen i staden som kan bebyggas utan att man ständigt gör exploateringar i värdefull naturmark. Bromstens industriområde, Ulvsunda, Örnsbergs industriområde, Årstalänken, Slakthusområdet, m.fl..... Om man dessutom förbättrar kollektivtrafiken, cykelvägar och plats för gående så kan på sikt bilismens ytor begränsas och häri ligger också stora markresurser.

Förtydligande på fråga 8 - Även kooperativ och byggemenskaper borde ges utrymme.Fler byggherrar måste in!

Förtydligande på fråga 14 - Man ska vara realist tycker jag och detta är ungefär vad kommunen klarar av under en mandatperiod. Kan man bygga fler bostäder, så gärna för mig, men vi kan inte ge avkall på allt vad avser kvalité, hälsa och miljötänkande bara för att få kvantitet. Det är mycket viktigt att öka byggandet i bra kollektivtrafiknära lägen i hela regionen i enlighet med (RUFS) regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen. Med tunnelbane- och annan kollektivtrafikutbyggnad öppnas nya platser upp även i andra kommuner för bra bostadsbyggande.

Egna ord: Stockholm har unika kvalitéer som vi måste värna om och bygga vidare på. Självfallet ska många bostäder byggas som människor de facto har råd att efterfråga. Allmännyttan är ett verktyg som på allvar måste börja användas i planeringen av staden. Miljöpartiet vill bygga flerbostadshus urbant, i kollektivtrafiknära lägen. Minst var femte lägenhet ska vara lägenheter för unga och studenter och även icke så rika pensionärer. Fler yteffektiva kollektivhusboenden är också miljösmart.

Vi måste se till att Stockholm klarar extrema vädersituationer som kan bli allt mer frekventa, med t.ex. värmeböljor, omfattande nederbörd, etc. Där utgör den gröna infrastukturen ett skydd. Utrymme för utvecklande av ekosystemtjänster gör staden mer robust. En klimatanpassad stad är bra för alla invånare, såväl ung som gammal och då behövs de gröna kvalitéerna.

Ny bebyggelse ska vara energisnål, helst passivhus och plusenergi. En bilsnål planering med välfungerande kollektivtrafik på land och vatten, med utbyggda cykelvägar är vår modell. Bilpooler i hela staden borde vara en självklarhet.

Vi behöver återta en riktig samhällsplanering där det finns ett helhetstänkande med servicefunktioner, grönstruktur, kultur etc, etc istället för den marknadsstyrda ad hoc-planering som pågår nu. Det demokratiska inflytandet i planprocesserna behöver förstärkas. Det är mest pro forma idag och leder inte till något gott.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8636 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan
Tumba Centrum
1 Mars 2020 18:38 av Mårten Landström
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
1 Mars 2020 18:26 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter