Utskrift från www.yimby.se
....

Valenkät 2014

1. Infrastruktursatsningar

Välj vilka du tycker är viktigast att utveckla. (Max 4).
Tunnelbanan
Busstrafik
Båttrafik
Spårväg syd
Visa ej valda alternativ
Förbifart Stockholm
Österleden
Andra vägsatsningar
Stadsspårväg
Befintliga Lokalbanor (Ex. Tvärbanan, Roslagsbanan)
Pendeltåg
Annat

2. Hur vill du fördela satsningarna mellan kollektivtrafik och vägsatsningar?

Stor ökning kollektivtrafik
Visa ej valda alternativ
Viss ökning kollektivtrafik
Oförändrat
Viss ökning vägsatsningar
Stor ökning vägsatsningar

3. Vilken parkeringsnorm vill du ha (Antal parkeringsrutor per bostad)?

Parkeringsnormen bestämmer det minsta antal parkeringsplatser som måste byggas till varje uppförd lägenhet.
0,1 - 0,49
Visa ej valda alternativ
0,5 - 0,99
1,0 - 1,49
1,5 -
Avskaffa normen
Ändra till en maxnorm

4. Vilka boendetyper vill du i huvudsak satsa på i Stockholm (Max 3)?

Stadsradhus
Stadskvarter
Visa ej valda alternativ
Villor
Radhus
Friliggande Flerbostadshus
Annat

5. Vill du i Stockholm tillåta bebyggelse som är betydligt högre än omgivande byggnader, och i så fall var?

I anslutning till befintlig innerstad
Närförort
Längre ut
Visa ej valda alternativ
Befintlig innerstad
Inte alls

6. Vill du satsa på mer spektakulär arkitektur i Stockholm?

Ja
Visa ej valda alternativ
Nej

7. Stockholm växer samtidigt som de hårdgjorda ytorna snart är slut. Vilka åtgärder kan du tänka dig att göra?

Begreppet grönområde i denna fråga ska ses som ett allmänt begrepp för alla typer av mark inom eller nära bebyggelse som inte täcks av byggnader eller hård beläggning och som inte utgörs av naturskyddsområde eller stadspark.
Förtäta redan bebyggda områden
Bebygg vissa grönområden
Låta oss bo i mindre bostäder
Bygg mer på höjden
Visa ej valda alternativ
Stoppa ny bebyggelse
Ändra reglerna för var och hur man får bygga (ex. bullernormer & strandskydd)

8. Vilket alternativ stämmer bäst in på din syn på upplåtelseformer?

Större andel hyresrätter
Visa ej valda alternativ
Fördelningen är bra som den är nu
Låt marknaden styra
Större andel bostadsrätter
Större andel ägarlägenheter
Annat

9. Vilken typ av stadsplanering vill du helst se i våra funktionsseparerade flerbostadsområden?

Annat
Visa ej valda alternativ
Förtätning i samma stil
Bygg mer stadsmässigt
Förtäta inte

10. Mellan två förorter finns en smal grön kil. Vad är viktigast?

Annat
Visa ej valda alternativ
Behåll den biologiska spridningsvägen
Omvandla grönområdet till park för människor
Bygg ihop förorterna med varandra
Bygg ihop förorterna med varandra, men spara en del av grönskan som en park

11. IKEA i Söderstaden

IKEA vill bygga ett nytt varuhus i söderstaden av traditionell typ och 4000 parkeringsplatser. Vad är din syn på detta?
IKEA bör bygga ett showroom
Visa ej valda alternativ
IKEA bör få bygga ett traditionellt varuhus
IKEA bör inte få bygga ett varuhus i söderstaden
IKEA bör bygga ett mindre varuhus

12. Vad bör hända med Bromma flygplats?

Avveckla flygplatsen
Visa ej valda alternativ
Följ Swedavia:s plan på en uppklassning
Lägg trafiken på nivån som var innan uppklassningen
Ha kvar flygplatsen, men med avsevärt mindre trafik
Ha kvar flygplatsen, men utan reguljärtrafik
Avveckla flygplatsen efter att avtalet löpt ut 2038
Annat

13. Vad tycker du om trängselskatten?

Mer trängselskatt (ex. öka området för trängselskatt eller höj skatten)
Visa ej valda alternativ
Behåll nuvarande system
Minska eller avveckla trängselskatten

14. Hur många bostäder vill du bygga i Stockholms kommun under nästa mandatperiod?

30.000 - 40.000
Visa ej valda alternativ
0 - 5.000
5.000 - 10.000
10.000 - 20.000
20.000 - 30.000
Fler än 40.000

15. Buller

Ibland diskuteras byggande i bullerutsatta lägen. Vad är din syn på detta?
Det går bra att bygga i bullerutsatta lägen så länge det finns en tyst sida
Visa ej valda alternativ
Vi ska inte bygga i bullerutsatta lägen
Det går bra att bygga i bullerutsatta lägen så länge det är en tyst inomhusmiljö

16. Markprissättningspolicy

Stockholms kommun får stora intäkter från markförsäljning varje år. Vad anser du om detta?
Policyn borde premiera kvalitet istället för pris
Visa ej valda alternativ
Intäkterna bör användas fritt i kommunens budget
Intäkterna bör gå till allmännyttan för att finansiera nya hyresrätter
Intäkterna bör användas för att finansiera infrastruktur
Kommunen borde inte sälja av mark

17. Specificera "annat"-svar

Om du har angivit alternativet "annat" på någon av frågorna har du möjlighet att specificera här. Skriv gärna numret på frågan först innan du specificerar.
9. Varje stadsdel har sina förutsättningar för att förtätas. Det handlar inte om one-size-fits-all lösningar utan om att se det unika i varje område och hitta lösningar som innebär att vi arbetar för att ge fler tillgång till hållbara och attraktiva stadsmiljöer. Här behövs en tydligare helhetsplanering där bostadsförsörjningen är en parameter men där det också behövs fler lokaler, service, förskolor, skolor, vårdcentraler, parker och lekplatser.

10. När fler bor tätare så ska vi genom områdesplanering och i dialog med boende säkra att det leder till mer hållbara stadsmiljöer. För den växande staden blir parker, grönområden och idrottsplatser ännu viktigare och dessa ska utvecklas och förbättras som en del i områdesplaneringen. Den regionala grönstrukturen måste säkras och här kan ett svagt samband behöva stärkas genom t ex att fler träd planteras, dagvatten hanteras ytligt, biotopgestaltning och regnträdgårdar. Den stadsnära naturen är inte ett låst system utan går, precis som våra stadsdelar att utveckla och förbättra för att kunna fungera bättre både utifrån ett ekologiskt och rekreativt perspektiv. Det handlar om både och – inte antingen eller!

18. Skriv dina egna ord till väljarna

Vi hoppas att du tar dig tid att besvara bland annat följande frågor:
· Hur ska vi öka bostadsbyggandet och var ska ny bebyggelse förläggas?
· Vilken arkitekturpolitik har du? Hur vill du förbättra kvalitén och gestaltningen i ny arkitektur?
· Hur vill du göra Stockholm till en mer miljövänlig stad?
Om vi ska undvika att bygga på värdefull naturmark men ge så många som möjligt tillgång till fungerande kollektivtrafik så är det förtätning som är vägen framåt. Här behöver vi bli mycket bättre på att visa på det positiva i att fler bor tätare tillsammans där fler stadsdelar kan få egna urbana kvaliteter – så som till exempel har skett vid Telefonplan med caféer, service och attraktion.

Genom att göra mer områdesplanering och se till helheten blir det enklare att skapa en inkluderande och klimatsmart planering. Utifrån områdesplaneringen ska staden ta ansvar för att detaljplanelägga innan markanvisning. Här ser vi möjlighet för fler att vara med och bidra till att fler bostäder byggs tillexempel genom byggemenskaper och mindre byggare. Det är ett sätt att minska det spekulativa bostadsbyggandet och sänka boendekostnader. Miljöpartiet har avsatt satsningar på arkitektur i det senaste budgetförslaget. Vi vill se en ny markpolitik där till exempel andra kvaliteter än pris blir styrande vid markanvisningar. Det kan vara arkitektoniska, sociala och miljömässiga aspekter som bedöms. Dit når vi genom markanvisningstävlingar och genom en revidering av markanvisningspolicyn.

Segregationen i Stockholm påverkar folkhälsa och bidrar till ojämlikhet och orättvisa. Från stadsbyggnadshåll så kan vi satsa på bättre lokala centra, offentliga rum och parker som ger fler tillgång till hållbara stadsmiljöer.

I våra planer kopplar vi samman planeringen av fler bostäder med en utbyggd tunnelbana och sju nya naturreservat. Vi ser att när staden växer är det extra angeläget att säkra tillgång till stadsnära natur, ekosystemtjänster, kollektivtrafik, cykelbanor. För att klimatsäkra staden behöver vi bygga in nya naturvärden med öppen dagvattenhantering och grönska som ger bättre möjlighet att ta hand om till exempel extrema skyfall och buffra för värmeböljor. Något som varit högaktuellt den här sommaren.

Stockholm behöver mer kollektivtrafik, inte fler motorvägar. Förbifart Stockholm kommer leda till fortsatta trafikstockningar, ökade utsläpp och cementera Stockholm som en gles och bilberoende region. Därför vill vi att Förbifart Stockholm stoppas och att intäkterna från trängselskatten används till utbyggd kollektivtrafik. Resandet i Stockholm ska vara modernt, effektivt och klimatsmart. När fler går, cyklar och åker kollektivt blir det mindre trängsel på våra gator och staden mer grön och urban. Dessutom minskar vi utsläppen av koldioxid och luftföroreningar så att vi når våra klimatmål. Vi vill att framtidens Stockholm byggs med låga bilparkeringstal, 0,1-0,3 bilar per lägenhet, och att istället cykeltalen ska vara höga.

Marken som idag upptas av Bromma flygplats är en fantastisk tillgång, en otrolig resurs som vi är skyldig att använda för att minska bostadsbristen. Bullret från Brommaflyget är också ett hinder mot att bygga högt i stora delar av staden. I Bromma Parkstad kan vi bygga 50 000 bostäder och 30 000 arbetsplatser. Här finns också målkonflikter så klart men när vi ser den stora gruppen unga som idag ofrivilligt bor kvar hos sina föräldrar på grund av bostadsbristen väger eftergiften att affärsflyget får flytta till Arlanda lätt. Det är vår i särklass största och viktigaste markreserv i staden där vi kan planera mer sammanhållet. Jag är övertygade om att Bromma parkstad är en av nycklarna till ett hållbart stadsbyggande i Stockholm.

Vi från Miljöpartiet vill möta den akuta bostadsbristen och samtidigt göra Stockholm till en mer rättvis, hållbar och klimatsmart stad. Med vår politik skapas förutsättningar för 150 000 bostäder fram till 2030 varav 30 000 är avsatt för studenter och unga.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8649 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter