Utskrift från www.yimby.se
....

Valenkät 2014

1. Infrastruktursatsningar

Välj vilka du tycker är viktigast att utveckla. (Max 4).
Förbifart Stockholm
Tunnelbanan
Busstrafik
Spårväg syd
Visa ej valda alternativ
Österleden
Andra vägsatsningar
Stadsspårväg
Befintliga Lokalbanor (Ex. Tvärbanan, Roslagsbanan)
Pendeltåg
Båttrafik
Annat

2. Hur vill du fördela satsningarna mellan kollektivtrafik och vägsatsningar?

Viss ökning kollektivtrafik
Visa ej valda alternativ
Stor ökning kollektivtrafik
Oförändrat
Viss ökning vägsatsningar
Stor ökning vägsatsningar

3. Vilken parkeringsnorm vill du ha (Antal parkeringsrutor per bostad)?

Parkeringsnormen bestämmer det minsta antal parkeringsplatser som måste byggas till varje uppförd lägenhet.
Ändra till en maxnorm
Visa ej valda alternativ
0,1 - 0,49
0,5 - 0,99
1,0 - 1,49
1,5 -
Avskaffa normen

4. Vilka boendetyper vill du i huvudsak satsa på i Stockholm (Max 3)?

Stadsradhus
Friliggande Flerbostadshus
Stadskvarter
Visa ej valda alternativ
Villor
Radhus
Annat

5. Vill du i Stockholm tillåta bebyggelse som är betydligt högre än omgivande byggnader, och i så fall var?

I anslutning till befintlig innerstad
Närförort
Längre ut
Visa ej valda alternativ
Befintlig innerstad
Inte alls

6. Vill du satsa på mer spektakulär arkitektur i Stockholm?

Ja
Visa ej valda alternativ
Nej

7. Stockholm växer samtidigt som de hårdgjorda ytorna snart är slut. Vilka åtgärder kan du tänka dig att göra?

Begreppet grönområde i denna fråga ska ses som ett allmänt begrepp för alla typer av mark inom eller nära bebyggelse som inte täcks av byggnader eller hård beläggning och som inte utgörs av naturskyddsområde eller stadspark.
Förtäta redan bebyggda områden
Bebygg vissa grönområden
Låta oss bo i mindre bostäder
Bygg mer på höjden
Ändra reglerna för var och hur man får bygga (ex. bullernormer & strandskydd)
Visa ej valda alternativ
Stoppa ny bebyggelse

8. Vilket alternativ stämmer bäst in på din syn på upplåtelseformer?

Större andel hyresrätter
Visa ej valda alternativ
Fördelningen är bra som den är nu
Låt marknaden styra
Större andel bostadsrätter
Större andel ägarlägenheter
Annat

9. Vilken typ av stadsplanering vill du helst se i våra funktionsseparerade flerbostadsområden?

Bygg mer stadsmässigt
Visa ej valda alternativ
Förtätning i samma stil
Förtäta inte
Annat

10. Mellan två förorter finns en smal grön kil. Vad är viktigast?

Bygg ihop förorterna med varandra, men spara en del av grönskan som en park
Visa ej valda alternativ
Behåll den biologiska spridningsvägen
Omvandla grönområdet till park för människor
Bygg ihop förorterna med varandra
Annat

11. IKEA i Söderstaden

IKEA vill bygga ett nytt varuhus i söderstaden av traditionell typ och 4000 parkeringsplatser. Vad är din syn på detta?
IKEA bör inte få bygga ett varuhus i söderstaden
Visa ej valda alternativ
IKEA bör få bygga ett traditionellt varuhus
IKEA bör bygga ett mindre varuhus
IKEA bör bygga ett showroom

12. Vad bör hända med Bromma flygplats?

Avveckla flygplatsen efter att avtalet löpt ut 2038
Visa ej valda alternativ
Följ Swedavia:s plan på en uppklassning
Lägg trafiken på nivån som var innan uppklassningen
Ha kvar flygplatsen, men med avsevärt mindre trafik
Ha kvar flygplatsen, men utan reguljärtrafik
Avveckla flygplatsen
Annat

13. Vad tycker du om trängselskatten?

Mer trängselskatt (ex. öka området för trängselskatt eller höj skatten)
Visa ej valda alternativ
Behåll nuvarande system
Minska eller avveckla trängselskatten

14. Hur många bostäder vill du bygga i Stockholms kommun under nästa mandatperiod?

30.000 - 40.000
Visa ej valda alternativ
0 - 5.000
5.000 - 10.000
10.000 - 20.000
20.000 - 30.000
Fler än 40.000

15. Buller

Ibland diskuteras byggande i bullerutsatta lägen. Vad är din syn på detta?
Det går bra att bygga i bullerutsatta lägen så länge det finns en tyst sida
Visa ej valda alternativ
Vi ska inte bygga i bullerutsatta lägen
Det går bra att bygga i bullerutsatta lägen så länge det är en tyst inomhusmiljö

16. Markprissättningspolicy

Stockholms kommun får stora intäkter från markförsäljning varje år. Vad anser du om detta?
Intäkterna bör användas fritt i kommunens budget
Visa ej valda alternativ
Intäkterna bör gå till allmännyttan för att finansiera nya hyresrätter
Intäkterna bör användas för att finansiera infrastruktur
Kommunen borde inte sälja av mark
Policyn borde premiera kvalitet istället för pris

17. Specificera "annat"-svar

Om du har angivit alternativet "annat" på någon av frågorna har du möjlighet att specificera här. Skriv gärna numret på frågan först innan du specificerar.
3) Vi vill tillämpa en flexibel parkeringsnorm när p-talet kan variera beroende på vilken typ av projekt det är och var i Stockholm det är placerat.

7) Vi är beredda att vidta flera åtgärder för att öka bostadsbyggandet i Stockholm. Vi ser behovet av att se över vissa regelverk, men vill vara tydliga med att både strandskyddet och vissa typer av bullerkrav är viktiga att värna.

11) Utvecklingen av Söderstaden är en viktig del för att klara Stockholms mål för bostadsbyggandet under kommande år. Vi vill skapa en modern stadsmiljö i området och samtidigt ta tillvara områdets industrihistoriska värde. En ny stadsdel ska därför präglas av bostäder, kultur, idrott, handel och arbetsplatser. Vi säger nej till en stor handelsplats av Kungens kurva-karaktär. Den verksamhet som ska inrymmas i området måste vara förenligt med en väl fungerande trafiksituation. Några 4000 parkeringsplatser för en handelsplats är därför inte aktuella. Utifrån dessa ställningstaganden kommer vi pröva etableringar i området.

16) I grunden behöver vi en annan markpolitik än den som förs idag. Den borgerliga majoriteten har tillämpat en markpolitik som brukar kallas för Stockholmsmodellen. Den går i korthet ut på att mark erbjuds till högstbjudande. Vi ser behovet av en mer utvecklad markpolitik för ett ökat byggande av framförallt hyresrätter. Vi vill därför pröva ett flertal nya metoder för markupplåtande. Vi kommer att fortsätta att sälja mark och ser att intäkterna framförallt ska användas till finansiering av nya hyrerätter och infrastruktur, men delar av intäkterna kan också komma at användas till annat. En ny markpolicy bör också i högre utsträckning än idag premiera kvalitet.

18. Skriv dina egna ord till väljarna

Vi hoppas att du tar dig tid att besvara bland annat följande frågor:
· Hur ska vi öka bostadsbyggandet och var ska ny bebyggelse förläggas?
· Vilken arkitekturpolitik har du? Hur vill du förbättra kvalitén och gestaltningen i ny arkitektur?
· Hur vill du göra Stockholm till en mer miljövänlig stad?
• Hur ska vi öka bostadsbyggandet och var ska ny bebyggelse förläggas?

Vi behöver öka takten på bostadsbyggandet i Stockholm. Idag byggs ungefär hälften så många bostäder som skulle behövas. För att öka takten i bostadsbyggandet vill vi initiera en öka-takten-satsning där en central samordningsfunktion synkroniserar arbetet mellan olika aktörer undanröjer hinder som uppkommer under processens gång. Detta skulle vara ett effektivt verktyg för att få upp takten i byggandet och snabba på processerna.

Stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad har undersökt Stockholms bostadspotential, det vill säga om och i sådana fall var i Stockholm de bostäder som behöver byggas kan byggas. Kontorets slutsatser är att Stockholm har potential att bygga drygt de 140 000 bostäder som det finns en bred politisk enighet om i Stockholm och satt upp en ungefärlig fördelning för dessa över stadens olika stadsdelar. Detta är målsättningar som vi ställer oss bakom.

• Vilken arkitekturpolitik har du? Hur vill du förbättra kvalitén och gestaltningen i ny arkitektur?

Stockholm är en av världens vackraste städer. Vatten och natur i kombination med urbana miljöer och spännande arkitektur gör Stockholm till en stad full av potential. Men Stockholm måste också få utvecklas. Stockholm växer och med det behöver vi bygga nya bostäder. Vi behöver förtäta såväl som bygga helt nya stadsdelar. Då är de arkitektoniska värdena av högsta vikt.

Ett ökat byggande betyder inte att vi behöver tumma på kvalitet och arkitektur. Det finns oändligt många förslag på bra och arkitektoniskt högkvalitativa projekt i Stockholm. Det är politikens ansvar att skapa förutsättningar för att dessa kan genomföras. Oavsett om vi bygger i innerstad eller ytterstad ska värde sättas vid husens utformning och arkitektur. Det finns inte en motsättning mellan ett expansivt byggande och en vacker stad, men det krävs en bostadspolitik som ställer krav såväl som skapar förutsättningar.

Stockholm ska vara en varierad stad. Det innebär också att byggandet ska vara varierat. Vi vill bygga projekt som är i spetsen; modiga arkitektoniska projekt präglade av uttrycksfull och experimentell arkitektur, med bostäder och med offentlig verksamhet. Inte bara i innerstaden, utan i hela staden. Projekten ska genomföras genom arkitekturtävlingar och ett metodiskt uppföljningsarbete. Men vi behöver också höja kvaliteten i de breda, större projekten. För detta krävs i grunden en kulturförändring i branschen, en bättre kvalitetskontroll och en sammanhållen kontroll under hela processens gång.

Hur vill du göra Stockholm till en mer miljövänlig stad?

En socialdemokratisk bostadspolitik ska leda till att staden stödjer en hållbar livsstil. Det innebär en tätare bebyggelse och utökad kollektivtrafik. Vissa delar löses på byggnadsnivå, andra på samhällsnivå. Lösningarna kan variera, men målet är detsamma, långsiktig hållbarhet avseende alla typer av resurser, mänskliga såväl som fysiska. Vad gäller den kommunala bostadspolitikens bidrag till en hållbar livsstil så handlar det huvudsakligen om hur vi bygger staden så att marken används så effektivt som möjligt och transportbehovet minimeras. Nuvarande energinorm för nybyggda hus måste successivt skärpas med sikte på ett behov av tillförd värmeenergi i nya byggnader nära noll och den bör även omfatta byggnationer på mark som inte ägs av staden. I befintliga byggnader ska behovet av tillförd energi för uppvärmning steg för steg minskas. Vi talar alltså om en tätare stad med ett energieffektivt byggande och miljötekniska lösningar i framkant. Passivhus och ökat byggande i trä bör i högre utsträckning än idag vara en del av nybyggnationen.

I detta är också de offentliga byggnaderna viktiga. Synen på de offentliga byggnaderna måste förändras så att det kan användas så effektivt som möjligt. Offentliga byggnader värms upp och underhålls löpande, de bör därför också användas i större utsträckning än idag. Därför ska skolor och andra offentliga lokaler, i de fall det är lämpligt, öppnas upp för föreningar och andra ideellt verksamma grupper. Detta kan också skapa ökat liv och rörelse i områden som är mörka och döda på kvällar och helger och bidrar på så sätt till att skapa ett levande och vitalt Stockholm.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8651 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter