Utskrift från www.yimby.se
....

Valenkät 2014

1. Infrastruktursatsningar

Välj vilka du tycker är viktigast att utveckla. (Max 4).
Tunnelbanan
Båttrafik
Spårväg syd
Annat
Visa ej valda alternativ
Förbifart Stockholm
Österleden
Andra vägsatsningar
Stadsspårväg
Befintliga Lokalbanor (Ex. Tvärbanan, Roslagsbanan)
Pendeltåg
Busstrafik

2. Hur vill du fördela satsningarna mellan kollektivtrafik och vägsatsningar?

Stor ökning kollektivtrafik
Visa ej valda alternativ
Viss ökning kollektivtrafik
Oförändrat
Viss ökning vägsatsningar
Stor ökning vägsatsningar

3. Vilken parkeringsnorm vill du ha (Antal parkeringsrutor per bostad)?

Parkeringsnormen bestämmer det minsta antal parkeringsplatser som måste byggas till varje uppförd lägenhet.
Avskaffa normen
Visa ej valda alternativ
0,1 - 0,49
0,5 - 0,99
1,0 - 1,49
1,5 -
Ändra till en maxnorm

4. Vilka boendetyper vill du i huvudsak satsa på i Stockholm (Max 3)?

Friliggande Flerbostadshus
Stadskvarter
Visa ej valda alternativ
Villor
Radhus
Stadsradhus
Annat

5. Vill du i Stockholm tillåta bebyggelse som är betydligt högre än omgivande byggnader, och i så fall var?

Befintlig innerstad
I anslutning till befintlig innerstad
Närförort
Längre ut
Visa ej valda alternativ
Inte alls

6. Vill du satsa på mer spektakulär arkitektur i Stockholm?

Ja
Visa ej valda alternativ
Nej

7. Stockholm växer samtidigt som de hårdgjorda ytorna snart är slut. Vilka åtgärder kan du tänka dig att göra?

Begreppet grönområde i denna fråga ska ses som ett allmänt begrepp för alla typer av mark inom eller nära bebyggelse som inte täcks av byggnader eller hård beläggning och som inte utgörs av naturskyddsområde eller stadspark.
Förtäta redan bebyggda områden
Bebygg vissa grönområden
Låta oss bo i mindre bostäder
Bygg mer på höjden
Visa ej valda alternativ
Stoppa ny bebyggelse
Ändra reglerna för var och hur man får bygga (ex. bullernormer & strandskydd)

8. Vilket alternativ stämmer bäst in på din syn på upplåtelseformer?

Större andel hyresrätter
Visa ej valda alternativ
Fördelningen är bra som den är nu
Låt marknaden styra
Större andel bostadsrätter
Större andel ägarlägenheter
Annat

9. Vilken typ av stadsplanering vill du helst se i våra funktionsseparerade flerbostadsområden?

Bygg mer stadsmässigt
Visa ej valda alternativ
Förtätning i samma stil
Förtäta inte
Annat

10. Mellan två förorter finns en smal grön kil. Vad är viktigast?

Bygg ihop förorterna med varandra, men spara en del av grönskan som en park
Visa ej valda alternativ
Behåll den biologiska spridningsvägen
Omvandla grönområdet till park för människor
Bygg ihop förorterna med varandra
Annat

11. IKEA i Söderstaden

IKEA vill bygga ett nytt varuhus i söderstaden av traditionell typ och 4000 parkeringsplatser. Vad är din syn på detta?
IKEA bör bygga ett showroom
Visa ej valda alternativ
IKEA bör få bygga ett traditionellt varuhus
IKEA bör inte få bygga ett varuhus i söderstaden
IKEA bör bygga ett mindre varuhus

12. Vad bör hända med Bromma flygplats?

Avveckla flygplatsen
Visa ej valda alternativ
Följ Swedavia:s plan på en uppklassning
Lägg trafiken på nivån som var innan uppklassningen
Ha kvar flygplatsen, men med avsevärt mindre trafik
Ha kvar flygplatsen, men utan reguljärtrafik
Avveckla flygplatsen efter att avtalet löpt ut 2038
Annat

13. Vad tycker du om trängselskatten?

Mer trängselskatt (ex. öka området för trängselskatt eller höj skatten)
Visa ej valda alternativ
Behåll nuvarande system
Minska eller avveckla trängselskatten

14. Hur många bostäder vill du bygga i Stockholms kommun under nästa mandatperiod?

20.000 - 30.000
Visa ej valda alternativ
0 - 5.000
5.000 - 10.000
10.000 - 20.000
30.000 - 40.000
Fler än 40.000

15. Buller

Ibland diskuteras byggande i bullerutsatta lägen. Vad är din syn på detta?
Vi ska inte bygga i bullerutsatta lägen
Visa ej valda alternativ
Det går bra att bygga i bullerutsatta lägen så länge det finns en tyst sida
Det går bra att bygga i bullerutsatta lägen så länge det är en tyst inomhusmiljö

16. Markprissättningspolicy

Stockholms kommun får stora intäkter från markförsäljning varje år. Vad anser du om detta?
Kommunen borde inte sälja av mark
Visa ej valda alternativ
Intäkterna bör användas fritt i kommunens budget
Intäkterna bör gå till allmännyttan för att finansiera nya hyresrätter
Intäkterna bör användas för att finansiera infrastruktur
Policyn borde premiera kvalitet istället för pris

17. Specificera "annat"-svar

Om du har angivit alternativet "annat" på någon av frågorna har du möjlighet att specificera här. Skriv gärna numret på frågan först innan du specificerar.
1) "Annat" avser moderna trådbussar för snabbare utbyggnad av klimatsmart och kapacitetsstark kollektivtrafik

18. Skriv dina egna ord till väljarna

Vi hoppas att du tar dig tid att besvara bland annat följande frågor:
· Hur ska vi öka bostadsbyggandet och var ska ny bebyggelse förläggas?
· Vilken arkitekturpolitik har du? Hur vill du förbättra kvalitén och gestaltningen i ny arkitektur?
· Hur vill du göra Stockholm till en mer miljövänlig stad?
Min och Vänsterpartiets målsättning är att Stockholm ska vara en socialt och ekologiskt hållbar stad, där alla har möjlighet att få ett bra boende till en rimlig kostnad. Det ska finnas god tillgång till hyresrätter som du kan få med kort varsel om livssituationen plötsligt skulle förändras, och du ska inte stängas ute från bostadsmarknaden för att du saknar ett fast jobb. Men för att detta ska bli möjlighet räcker inte enbart en ökad takt i bostadsbyggandet. Vi vill att det ska bli ett uttalat mål för staden att bygga bostäder som alla delar av befolkningen har råd att efterfråga. Med dagens bostadsbrist innebär detta att hyresrätter de närmsta åren måste prioriteras framför bostadsrätter och egna hem i alla delar av staden, och att staden ska använda de verktyg som finns för att pressa hyrorna i nyproduktion. I dagsläget har inte ens hälften av kommunens egna anställda råd att betala hyrorna i de nya lägenheterna som byggs.

Jag vill uppdra de kommunala bostadsbolagen att bygga yteffektiva hyresrätter med pressade hyror, och säkerställa att staden hjälper till genom att sänka deras alltför höga avkastningskrav. Mark ska i första hand upplåtas till aktörer som kan bidra till att pressa bygg¬kostnader och förmånliga markanvisnings- och exploateringsavtal slutas med sådana som för¬binder sig att bygga energieffektiva bostäder till låga boendekostnader. Klimatsmart byggande har en något dyrare investeringskostnad, vilket dock inte behöver innebära högre nyproduktions¬kostnader med en långsiktig förvaltare som är förtrogen med att detta kompenseras genom att energiförbrukningen blir lägre. Sammanlagt vill vi bygga 18 000 bostäder per år i Stockholms län fram till 2030, varav minst 5 000 inom stadens gränser. En kvalificerad majoritet av dessa ska vara hyresrätter med pressade hyror, och samtliga ha skarpa krav vad gäller energiförbrukningen. Samtidigt vill vi ta till vara på människors kunskap och engagemang kring det egna bo¬stads-området. Samtliga markanvisningar ska därför tas utifrån en områdesplanering som tagits fram i nära samråd med både boende och grupper som idag är utestängda från bostadsmarknaden.

Nyproduktion ska i första hand ske på redan hårdgjord mark. En detaljerad plan ska upprättas för hela staden där eventuellt byggande på grönområden specificeras och övriga gröna områden skyddas. Parker och grön¬områden ger inte bara ytor för rekreation som bidrar till psykologiskt välbefinnande – de fyller också en viktig funktion i de urbana ekosystemen. De renar luft och dagvatten, förhindrar i viss mån mindre översvämningar vid skyfall samt kyler ner staden under värmeböljor, vilket hjälper till att motverka effekterna av allt varmare somrar. De erbjuder en allmän yta utan inträde eller motkrav i form av förväntad konsumtion där man fortfarande kan aktivera sig och mötas oavsett ekonomi. Vi vill bygga på ytor som andra verksamheter lämnar och som nu används för bilar. Som exempel kan nämnas vårt förslag Karolinastaden på de ytor gamla Karolinska sjukhuset lämnar på gränsen mellan Stockholm och Solna stad, gamla industriområden och den ekostad vi vill se ersätta Bromma flygplats. Överdäckade vägar, lik-som avsmalnade vägar med mindre trafik, ger utrymme för ny bebyggelse i centrala lägen sam-tidigt som det ökar framkomligheten i staden för gång- och cykeltrafikanter och förbättrar om¬rå-den som idag är utsatta av buller och avgaser.

Målsättningen ska vara att skapa levande miljöer som är väl försörjda med kollektivtrafik, och där varje stadsdel erbjuder det mesta vi behöver i våra liv. Olika typer av bostäder, arbetsplatser, kultur, träffpunkter och såväl offentlig som kommersiell service ska finnas nära människors hem, oavsett i vilken del av staden det hemmet ligger. De stadsdelar som idag är mer glest befolkade med stora så kallade villamattor kan förtätas och ge utrymme för blandad bebyggelse med hyresrätter samt ökad service. Något som även ger underlag för utbyggd kollektivtrafik och ökad lokal gemenskap. Ledordet inom stadens stadsplanering ska vara att bygga kompakt, men med närhet till natur. Det minskar behovet av transporter, och skapar stadsdelar som upplevs som attraktiva och trygga under större delen av dygnet.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8641 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
21 April 15:51 av Gregor Fulemark
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan
Tumba Centrum
1 Mars 2020 18:38 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter