Utskrift från www.yimby.se
....

Valenkät 2018

1. Infrastruktursatsningar

Välj vilka du tycker är viktigast att utveckla. (Max 2).
Cykelleder
Kollektivtrafik
Visa ej valda alternativ
Båttrafik
Nya motorleder
Annat

2. Hur ställer du dig till UN-habitats fem principer för en hållbar stadsplanering?

De mätvärden som UN-habitat rekommenderar bör vara vägledande för fysisk planering i Stockholm
Visa ej valda alternativ
Jag känner inte till / har ingen direkt åsikt om dessa principer
De är intressanta men mätvärdena går inte att applicera rakt av på Stockholm
De är inte intressanta för fysisk planering i Stockholm

3. Vilken parkeringsnorm vill du ha (Antal parkeringsrutor per bostad)?

Parkeringsnormen bestämmer det minsta antal parkeringsplatser som måste byggas till varje uppförd lägenhet.
Ändra till en maxnorm
Visa ej valda alternativ
0,1 - 0,49
0,5 - 0,99
1,0 - 1,49
1,5 -
Avskaffa normen

4. Vill du i Stockholm tillåta bebyggelse som är betydligt högre än omgivande byggnader, och i så fall var?

En utredning krävs för att avgöra var det är lämpligt
Visa ej valda alternativ
Befintlig innerstad
I anslutning till befintlig innerstad
Närförort
Längre ut
Inte alls

5. Stockholm växer samtidigt som de hårdgjorda ytorna snart är slut. Vilka åtgärder kan du tänka dig att göra?

Begreppet grönområde i denna fråga ska ses som ett allmänt begrepp för alla typer av mark inom eller nära bebyggelse som inte täcks av byggnader eller hård beläggning och som inte utgörs av naturskyddsområde eller stadspark.
Förtäta redan bebyggda områden
Bygg mer på höjden
Bebygg vissa grönområden
Visa ej valda alternativ
Ändra reglerna för var och hur man får bygga (ex. bullernormer & strandskydd)
Stoppa ny bebyggelse
Låta oss bo i mindre bostäder

6. Vilket alternativ stämmer bäst in på din syn på upplåtelseformer?

Större andel hyresrätter
Visa ej valda alternativ
Fördelningen är bra som den är nu
Låt marknaden styra
Större andel bostadsrätter
Större andel ägarlägenheter
Annat

7. Vilken typ av stadsplanering vill du helst se i våra funktionsseparerade flerbostadsområden?

Förtätning i samma stil
Visa ej valda alternativ
Bygg mer stadsmässigt
Förtäta inte
Annat

8 Mellan två förorter finns en smal grön kil. Vad är viktigast?

Bygg ihop förorterna med varandra, men spara en del av grönskan som en park
Visa ej valda alternativ
Bygg ihop förorterna med varandra
Behåll den biologiska spridningsvägen
Omvandla grönområdet till park för människor
Annat

9. Vilket alternativ föredrar du för östlig förbindelse?

En bro för alla trafikslag såsom gång, cykel, kollektivtrafik, turistbussar och bilar
Visa ej valda alternativ
Ingen östlig förbindelse
En östlig förbindelse i form av tunnel enbart för bilar
En östlig förbindelse enbart för kollektivtrafiken

10. Vad bör hända med Bromma flygplats?

Flygplatsen bör avvecklas nu
Visa ej valda alternativ
Flygplatsen är viktig och ska vara kvar
Flygplatsen bör på sikt avvecklas
Flygplatsen bör avvecklas efter att avtalet löpt ut 2038

11. Markprissättningspolicy

Stockholms kommun får stora intäkter från markförsäljning varje år. Vad anser du om detta?
Kommunen borde inte sälja av mark
Visa ej valda alternativ
Intäkterna bör användas för att finansiera infrastruktur
Intäkterna bör användas fritt i kommunens budget
Intäkterna bör gå till allmännyttan för att finansiera nya hyresrätter
Policyn borde premiera kvalitet istället för pris

12. Skriv dina egna ord till väljarna

Bostadsbyggandet har kommit igång ordentligt under den gångna mandatperioden och nu gäller det att inte tappa farten. Stockholms stad har ett bostadsförsörjningsansvar och det är oberoende av hur marknaden ser ut, och allmännyttan är vårt viktigaste verktyg där. Det krävs också en högre andel hyresrätter än bostadsrätter, och lägenheter med rimliga hyror, för en bostadsmarknad som kan fungera för personer med olika inkomstnivåer.

Feministiskt initiativ vill bygga en tät och hållbar stad, med närhet till service, kommunikationer och grönområden. I det ingår att bygga ihop stadsdelarna i ytterstaden, både genom bebyggelse och kommunikationsstråk. Vi vill kraftigt minska privatbilismen och säger absolut nej till nya motorvägar – sådana ökar bara trafiken.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8636 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Maxhöjd i Kista
14 Oktober 05:26 av Bittebr Bittebr
ufu82646
14 Oktober 04:12 av Ufu82646 Ufu82646
independent escorts
13 Oktober 09:29 av Worldescortshub Worldescortshub
Spamanvändare?
4 Oktober 23:00 av Tore Kullgren
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan

@yimbysthlm på Twitter