Utskrift från www.yimby.se
....

Valenkät 2018

1. Infrastruktursatsningar

Välj vilka du tycker är viktigast att utveckla. (Max 2).
Cykelleder
Kollektivtrafik
Visa ej valda alternativ
Båttrafik
Nya motorleder
Annat

2. Hur ställer du dig till UN-habitats fem principer för en hållbar stadsplanering?

De är intressanta men mätvärdena går inte att applicera rakt av på Stockholm
Visa ej valda alternativ
Jag känner inte till / har ingen direkt åsikt om dessa principer
De mätvärden som UN-habitat rekommenderar bör vara vägledande för fysisk planering i Stockholm
De är inte intressanta för fysisk planering i Stockholm

3. Vilken parkeringsnorm vill du ha (Antal parkeringsrutor per bostad)?

Parkeringsnormen bestämmer det minsta antal parkeringsplatser som måste byggas till varje uppförd lägenhet.
Avskaffa normen
Visa ej valda alternativ
0,1 - 0,49
0,5 - 0,99
1,0 - 1,49
1,5 -
Ändra till en maxnorm

4. Vill du i Stockholm tillåta bebyggelse som är betydligt högre än omgivande byggnader, och i så fall var?

Befintlig innerstad
I anslutning till befintlig innerstad
Närförort
Längre ut
En utredning krävs för att avgöra var det är lämpligt
Visa ej valda alternativ
Inte alls

5. Stockholm växer samtidigt som de hårdgjorda ytorna snart är slut. Vilka åtgärder kan du tänka dig att göra?

Begreppet grönområde i denna fråga ska ses som ett allmänt begrepp för alla typer av mark inom eller nära bebyggelse som inte täcks av byggnader eller hård beläggning och som inte utgörs av naturskyddsområde eller stadspark.
Förtäta redan bebyggda områden
Ändra reglerna för var och hur man får bygga (ex. bullernormer & strandskydd)
Bygg mer på höjden
Bebygg vissa grönområden
Visa ej valda alternativ
Stoppa ny bebyggelse
Låta oss bo i mindre bostäder

6. Vilket alternativ stämmer bäst in på din syn på upplåtelseformer?

Annat
Visa ej valda alternativ
Fördelningen är bra som den är nu
Större andel hyresrätter
Låt marknaden styra
Större andel bostadsrätter
Större andel ägarlägenheter

7. Vilken typ av stadsplanering vill du helst se i våra funktionsseparerade flerbostadsområden?

Annat
Visa ej valda alternativ
Bygg mer stadsmässigt
Förtätning i samma stil
Förtäta inte

8 Mellan två förorter finns en smal grön kil. Vad är viktigast?

Annat
Visa ej valda alternativ
Bygg ihop förorterna med varandra, men spara en del av grönskan som en park
Bygg ihop förorterna med varandra
Behåll den biologiska spridningsvägen
Omvandla grönområdet till park för människor

9. Vilket alternativ föredrar du för östlig förbindelse?

En bro för alla trafikslag såsom gång, cykel, kollektivtrafik, turistbussar och bilar
Visa ej valda alternativ
Ingen östlig förbindelse
En östlig förbindelse i form av tunnel enbart för bilar
En östlig förbindelse enbart för kollektivtrafiken

10. Vad bör hända med Bromma flygplats?

Flygplatsen bör på sikt avvecklas
Visa ej valda alternativ
Flygplatsen är viktig och ska vara kvar
Flygplatsen bör avvecklas efter att avtalet löpt ut 2038
Flygplatsen bör avvecklas nu

11. Markprissättningspolicy

Stockholms kommun får stora intäkter från markförsäljning varje år. Vad anser du om detta?
Intäkterna bör användas för att finansiera infrastruktur
Visa ej valda alternativ
Intäkterna bör användas fritt i kommunens budget
Intäkterna bör gå till allmännyttan för att finansiera nya hyresrätter
Kommunen borde inte sälja av mark
Policyn borde premiera kvalitet istället för pris

12. Skriv dina egna ord till väljarna

Fria Stockholmare är ett lokalt, frihetligt och stadsvänligt parti som kandiderar till kommunfullmäktige i Stockholms stad. Vi har inför valet den 9 september 2018 tagit fram valplattformen 100% Storstadspolitik.

Vår största politiska ambition är att skapa och upprätthålla ett mer levande, urbant och hållbart Stockholm. En dynamisk huvudstad, med fler naturliga och pulserande nav, som aldrig sover. I vårt Stockholm finns inga döda stadsdelar - vi levandegör i stället staden genom förtätning, värnande av musik- och kultur och etablering av attraktiva stråk.

Vi vill även att den klassiska stenstaden med sina slutna kvarter, finmaskiga fastighetsindelning och blandade upplåtelseformer ska tillämpas också utanför Stockholms innerstad. Slopat byggkrångel, fri höjdsättning, införandet av en lokalnorm och etablering av riktiga stadsparker istället för gräsbeklädda blåshål är endast ett par av de många politiska förslag vi därtill vill förverkliga.

Individens frihet och dennes okränkbarhet står alltid i centrum. Vi motsätter oss all form av diskriminering och vill verka för att Stockholm blir en tillgänglig stad för alla som bor, verkar och vistas här.

Fria Stockholmare är det mest stadsvänliga partiet i det här valet. Vi vågar på allvar  trycka på för en riktig urban omsvängning i stadsutvecklingsfrågor och kommer inte  vika oss en tum för bakåtsträvande nej-sägare.

Fria Stockholmare ämnar verka för att  Stockholm blir en tillgänglig stad för precis alla som bor, verkar och vistas här och därigenom förverkliga visionen om ett pulserande Stockholm som aldrig sover. För att uppnå detta vill partiet bland annat storsatsa på att etablera fler nöjesstråk i hela kommunen, med gott om klubblokaler och musikscener för ett brett och aktivt nattliv.
Sverige är en av världens främsta musiknationer, men språngbrädorna i form av stora publika lokaler anpassade för musik är försvinnande små i Stockholm i jämförelse med andra storstäder. Fria Stockholmare vill att Stockholm ska regera som ohotad listetta vad gäller musik-, klubb- och nattliv, och vill därför skapa och utveckla större nöjesstråk i hela kommunen där lokala musiker ges nya och förbättrade möjligheter att växa samtidigt som turismen förväntas öka.
Exempelvis skulle ett naturligt nöjesstråk kunna etableras längs med Klara Sjö/Kungsbro Strand, Kungsholms Strand, Hornsbergs Strand och Kristinebergs Strand. Ännu ett eftertraktat kluster skulle kunna skapas om järnvägsområdet mellan Järnvägsgatan och Cityterminalen däckas över. Tack vare Stockholms vattennära läge finns även fantastiska möjligheter att utveckla flytande scener på vattnet.
- På särskilt lågexploaterade platser, som nu endast är ett slöseri med dyrbar mark, skulle man kunna utveckla parallella musik, nöjes- och kulturkluster med bland annat klubbar, musikscener och experimentverkstäder. Flera tilltänkta områden ligger redan strategiskt bra till samtidigt som det finns få bostäder i närheten, då är inte heller höga ljudnivåer något problem.

Andra ställen där man skulle kunna utveckla nöjesstråk och.musukkluster genom snart stadsplanering och förtätning i stadskaraktär är Stadsgården-Masthamnen-Danvikstull sant Hornstull-Reimersholme-Lövholmen samt Hjorthagen/Norra-Djurgårdsstaden-Ropsten-Louddsstaden-Gärdet.
Ja,jag och Fria Stockholmare vill bygga stad på Gärdet och förtäta den stadsdelen genom utvecklande av sammanbindande stråk och anlagda, lummiga parker i stället för den grönytekil som området nu utgörs av.

Dessutom vill vi i Fria Stockholmare ha en flerkärnig stad, precis som i många andra internationella storstäder. Det finns inget skäl till att alla kommunikationer skall gå genom City (Norr)-Gamla Stan-Slussen-Södra statiln (den s.k. Getingmidjan).
Vi vill därför utveckla Västra City och Östra City, bland annat i linje med de planer som beskrivits ovan samt bygga vidare på det embryo till Södra City som redan påbörjats genom förlängningen av innerstaden bortanför Södermalm och mot Gullmarsplan/Slakthusområdet-Johanneshov-Enskede-Hammarby Sjöstad och Årsta och exploateringen av dessa områden.
I detta syfte vill Fria Stockhomare, om vi får väljarnas förtroende, öppna Värtabanan samt verka för att Stockholms nommun och Stockholms läns landsting tar fram en plan för att bygga ut.och.färdigställa en kollektivtrafiksring (tunnelbana, spårväg och.pendeltåg) kring Stockholm och storregionens kommmuner.

En viktig fråga för mig och som Fria Stockholmare driver är att kommunen, tillsammans med staten och landstinget, en gång för alla bygger cykelinfrastruktur värd namnet.
Stockholm har goda förutsättningar att bli en ledande cykelstad i världen, men mycket ska till för att vi över huvud taget ska kunna börja mäta oss med föregångsstäder som Köpenhamn, Rotterdam och Amsterdam. Politiskt knussel leder oftast till halvdana och i vissa fall direkt farliga cykelbanor att färdas på. Cykelbanorna ska istället utformas så att de ligger upphöjda, jämsides med trottoaren, och inte mellan trafikerad gata och parkerade bilar. Därtill ska  de vara tillräckligt breda och tydligt separerade från övriga vägar och gångbanor. Det ska också vara enkelt att kunna färdas med cykel i kollektivtrafiken.
Fria Stockholmare har en särskild utformad cykelpolitik för att få fler att cykla i ett sammanhängande cykelnät i Stockholm.

Vi vill förbättra möjligheten att färdas med cykel i hela kollektivtrafiken genom att:
*tydligt separera cykelinfrastrukturen från övriga vägar och gångbanor.
*anlägga och utveckla ett sammanhängande cykelnät i hela kommunen, utan barriärer.

Någon ordentlig cykelinfrastruktur finns inte i Stockholm idag. Jag och Fria Stockholmare sammanhängande cykelnät med breda och säkra cykelbanor

Som inbiten cyklist oavsett årstid och väder vet jag precis hur viktigt det är med säkra och sammanhängande cykelbanor som tar dig från punkt A till B utan orimliga barriärer. Ett par år i Nederländerna har lärt mig se till många praktiska lösningar på det vi kan uppfatta som utmanande här i Stockholm. Vårt mål är att du enkelt ska kunna ta dig genom länet med en och samma cykel, men då måste också kollektivtrafiken utvecklas så att det alltid finns möjlighet att färdas med den. Det gäller för alla kollektivtrafikslag.

Stockholm är en stad på och vid vatten och de specifika geogragiska samt topografiska förutsättningarna ställer höga krav på smarta lösningar som har förmåga att länka samman staden utan att spä på glesheten.

Fria Stockholmare ser därför ett behov av fler broar, utöver Österbron som bara måste byggas, i Stockholm.
Var dessa skall vara får vi se över men fyra andra ställen, förutom Österbron, där vi redan nu ser ett dylikt behov är en :

*Riddarfjärdsbro (t.ex. mellan Norrmälarstands kajplats/Holher Bloms torg) och kinnarviken/Münchenbryggeriet, en *Pampas-Ulvsundabro över Ulvsundasjön,
* en flerdelad bro över västra Mälarsnittet mellan Ekerö kommun och Stockholms kommun samt en
*Himmerfjärdsbro, som komplement till Södertäljebron,över Mörkö-Hölö och med anslutning till E4:an

Denna senare bro ingår i en satsning på södra stockholmsregionen som vi vill få med oss övriga berörda komnuner på för att få till en ny flygplats på Södertörn, som ersättning för Bromma flygplats när avtalet för denna går ut och flygplatsen förhoppningsvis läggs ner om knappt 20 år.
Då skulle man också lösa den regionala obalans som består i att många av regionens invånare bor i de södra delarna men bobbar i de norra delarna.

En flygplats skulle locka till sig företag, arbetsplatser och skapa jobb samtöka underlaget och behovet för ökade infrastrukturinvesteringar. Något som skulle driva på.utvecklimgen samt öka den ekonomiska aktiviteten i regionen. Med en bro skulle man dessutom ännu bättre integrera stockholmsregionen med Södermanland - något som skulle vara en stor fördel.

Vi stöder också planen Lindhagen 2.0 och ser gärna att en uppdatering av denna blir förverkligad.

Då kan vi tala om ett inkluderande Stockholm för alla.

Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8651 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter