Utskrift från www.yimby.se
....

Valenkät 2018

Theodor Smart Randquist, Fria Stockholmare

1. Infrastruktursatsningar

Välj vilka du tycker är viktigast att utveckla. (Max 2).
Cykelleder
Kollektivtrafik
Visa ej valda alternativ
Båttrafik
Nya motorleder
Annat

2. Hur ställer du dig till UN-habitats fem principer för en hållbar stadsplanering?

De mätvärden som UN-habitat rekommenderar bör vara vägledande för fysisk planering i Stockholm
Visa ej valda alternativ
Jag känner inte till / har ingen direkt åsikt om dessa principer
De är intressanta men mätvärdena går inte att applicera rakt av på Stockholm
De är inte intressanta för fysisk planering i Stockholm

3. Vilken parkeringsnorm vill du ha (Antal parkeringsrutor per bostad)?

Parkeringsnormen bestämmer det minsta antal parkeringsplatser som måste byggas till varje uppförd lägenhet.
Avskaffa normen
Visa ej valda alternativ
0,1 - 0,49
0,5 - 0,99
1,0 - 1,49
1,5 -
Ändra till en maxnorm

4. Vill du i Stockholm tillåta bebyggelse som är betydligt högre än omgivande byggnader, och i så fall var?

Befintlig innerstad
I anslutning till befintlig innerstad
Närförort
Längre ut
Visa ej valda alternativ
Inte alls
En utredning krävs för att avgöra var det är lämpligt

5. Stockholm växer samtidigt som de hårdgjorda ytorna snart är slut. Vilka åtgärder kan du tänka dig att göra?

Begreppet grönområde i denna fråga ska ses som ett allmänt begrepp för alla typer av mark inom eller nära bebyggelse som inte täcks av byggnader eller hård beläggning och som inte utgörs av naturskyddsområde eller stadspark.
Förtäta redan bebyggda områden
Ändra reglerna för var och hur man får bygga (ex. bullernormer & strandskydd)
Bygg mer på höjden
Bebygg vissa grönområden
Visa ej valda alternativ
Stoppa ny bebyggelse
Låta oss bo i mindre bostäder

6. Vilket alternativ stämmer bäst in på din syn på upplåtelseformer?

Annat
Visa ej valda alternativ
Fördelningen är bra som den är nu
Större andel hyresrätter
Låt marknaden styra
Större andel bostadsrätter
Större andel ägarlägenheter

7. Vilken typ av stadsplanering vill du helst se i våra funktionsseparerade flerbostadsområden?

Bygg mer stadsmässigt
Visa ej valda alternativ
Förtätning i samma stil
Förtäta inte
Annat

8 Mellan två förorter finns en smal grön kil. Vad är viktigast?

Bygg ihop förorterna med varandra, men spara en del av grönskan som en park
Visa ej valda alternativ
Bygg ihop förorterna med varandra
Behåll den biologiska spridningsvägen
Omvandla grönområdet till park för människor
Annat

9. Vilket alternativ föredrar du för östlig förbindelse?

En bro för alla trafikslag såsom gång, cykel, kollektivtrafik, turistbussar och bilar
Visa ej valda alternativ
Ingen östlig förbindelse
En östlig förbindelse i form av tunnel enbart för bilar
En östlig förbindelse enbart för kollektivtrafiken

10. Vad bör hända med Bromma flygplats?

Flygplatsen bör avvecklas nu
Visa ej valda alternativ
Flygplatsen är viktig och ska vara kvar
Flygplatsen bör på sikt avvecklas
Flygplatsen bör avvecklas efter att avtalet löpt ut 2038

11. Markprissättningspolicy

Stockholms kommun får stora intäkter från markförsäljning varje år. Vad anser du om detta?
Intäkterna bör användas fritt i kommunens budget
Visa ej valda alternativ
Intäkterna bör användas för att finansiera infrastruktur
Intäkterna bör gå till allmännyttan för att finansiera nya hyresrätter
Kommunen borde inte sälja av mark
Policyn borde premiera kvalitet istället för pris

12. Skriv dina egna ord till väljarna

Fria Stockholmare är ett lokalt, frihetligt och stadsvänligt parti som kandiderar till kommunfullmäktige i Stockholms stad. Vi har inför valet den 9 september 2018 tagit fram valplattformen 100% Storstadspolitik.

Vår största politiska ambition är att skapa och upprätthålla ett mer levande, urbant och hållbart Stockholm. En dynamisk huvudstad, med fler naturliga och pulserande nav, som aldrig sover. I vårt Stockholm finns inga döda stadsdelar - vi levandegör istället staden genom förtätning och etablering av attraktiva stråk.

Vi vill även att den klassiska stenstaden med sina slutna kvarter, finmaskiga fastighetsindelning och blandade upplåtelseformer ska tillämpas också utanför Stockholms innerstad. Slopat byggkrångel, fri höjdsättning, införandet av en lokalnorm och etablering av riktiga stadsparker istället för gräsbeklädda blåshål är endast ett par av de många politiska förslag vi därtill vill förverkliga.

Individens frihet och dennes okränkbarhet står alltid i centrum. Vi motsätter oss all form av diskriminering och vill verka för att Stockholm blir en tillgänglig stad för alla som bor, verkar och vistas här.

Jag står fast vid att Fria Stockholmare är det mest stadsvänliga partiet i det här valet. Vi vågar på allvar trycka på för en riktig urban omsvängning i stadsutvecklingsfrågor och kommer inte vika oss en tum för bakåtsträvande nej-sägare. Här listar jag ett par saker vi vill genomföra i Stockholm:

• Kraftigt bygga ut en sammanhängande och säker cykelinfrastruktur som tydligt separeras från kör- och gångbanor.

• Skapa fler tvärförbindelser inom existerande trafiknät, öppna Värtabanan för persontrafik och förbättra möjligheten att färdas med cykel i kollektivtrafiken.

• Upplåta fler lokaler och uteplatser för musikscener längs med nya nöjesstråk och kajer.

• Inrätta en stadsplan istället för dagens detaljplaner och etablera en lokalnorm för nyproduktion.

• Bygga slutna stadskvarter med varierad arkitektur, fri höjdsättning och blandade upplåtelseformer.

• Plantera fler träd längs med gator och torg, och höja anslagen för renhållning i hela kommunen.

• Införa en avgift för överklaganden.

• Avskaffa Skönhetsrådet och grundstödet till partierna.

• Upphäva lagen om Nationalstadsparken och utveckla tät och blandad kvartersstad på Gärdet.

• Avskaffa parkeringsnormen, främja bilpooler, bygga Österbron och bättre underhålla Stockholms gatunät.

• Garantera missbrukare, oavsett missbruk, vård och rehabiliteringsmöjligheter.

• Stoppa inrättandet av fler naturreservat i kommunen.

Hemsida: www.friastockholmare.se
Facebook: www.facebook.com/FriaStockholmare
Twitter: @FriaSTHLMARE

Mail: info@friastockholmare.se
Mobil: +46 76-870 13 68 (Theo)
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8651 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter