Utskrift från www.yimby.se
....

Valenkät 2018

Cecilia Obermüller, Miljöpartiet

1. Infrastruktursatsningar

Välj vilka du tycker är viktigast att utveckla. (Max 2).
Cykelleder
Kollektivtrafik
Visa ej valda alternativ
Båttrafik
Nya motorleder
Annat

2. Hur ställer du dig till UN-habitats fem principer för en hållbar stadsplanering?

De är intressanta men mätvärdena går inte att applicera rakt av på Stockholm
Visa ej valda alternativ
Jag känner inte till / har ingen direkt åsikt om dessa principer
De mätvärden som UN-habitat rekommenderar bör vara vägledande för fysisk planering i Stockholm
De är inte intressanta för fysisk planering i Stockholm

3. Vilken parkeringsnorm vill du ha (Antal parkeringsrutor per bostad)?

Parkeringsnormen bestämmer det minsta antal parkeringsplatser som måste byggas till varje uppförd lägenhet.
Avskaffa normen
Visa ej valda alternativ
0,1 - 0,49
0,5 - 0,99
1,0 - 1,49
1,5 -
Ändra till en maxnorm

4. Vill du i Stockholm tillåta bebyggelse som är betydligt högre än omgivande byggnader, och i så fall var?

Längre ut
En utredning krävs för att avgöra var det är lämpligt
Visa ej valda alternativ
Befintlig innerstad
I anslutning till befintlig innerstad
Närförort
Inte alls

5. Stockholm växer samtidigt som de hårdgjorda ytorna snart är slut. Vilka åtgärder kan du tänka dig att göra?

Begreppet grönområde i denna fråga ska ses som ett allmänt begrepp för alla typer av mark inom eller nära bebyggelse som inte täcks av byggnader eller hård beläggning och som inte utgörs av naturskyddsområde eller stadspark.
Förtäta redan bebyggda områden
Visa ej valda alternativ
Ändra reglerna för var och hur man får bygga (ex. bullernormer & strandskydd)
Bygg mer på höjden
Bebygg vissa grönområden
Stoppa ny bebyggelse
Låta oss bo i mindre bostäder

6. Vilket alternativ stämmer bäst in på din syn på upplåtelseformer?

Större andel hyresrätter
Visa ej valda alternativ
Fördelningen är bra som den är nu
Låt marknaden styra
Större andel bostadsrätter
Större andel ägarlägenheter
Annat

7. Vilken typ av stadsplanering vill du helst se i våra funktionsseparerade flerbostadsområden?

Annat
Visa ej valda alternativ
Bygg mer stadsmässigt
Förtätning i samma stil
Förtäta inte

8 Mellan två förorter finns en smal grön kil. Vad är viktigast?

Behåll den biologiska spridningsvägen
Visa ej valda alternativ
Bygg ihop förorterna med varandra, men spara en del av grönskan som en park
Bygg ihop förorterna med varandra
Omvandla grönområdet till park för människor
Annat

9. Vilket alternativ föredrar du för östlig förbindelse?

Ingen östlig förbindelse
Visa ej valda alternativ
En östlig förbindelse i form av tunnel enbart för bilar
En östlig förbindelse enbart för kollektivtrafiken
En bro för alla trafikslag såsom gång, cykel, kollektivtrafik, turistbussar och bilar

10. Vad bör hända med Bromma flygplats?

Flygplatsen bör avvecklas nu
Visa ej valda alternativ
Flygplatsen är viktig och ska vara kvar
Flygplatsen bör på sikt avvecklas
Flygplatsen bör avvecklas efter att avtalet löpt ut 2038

11. Markprissättningspolicy

Stockholms kommun får stora intäkter från markförsäljning varje år. Vad anser du om detta?
Policyn borde premiera kvalitet istället för pris
Visa ej valda alternativ
Intäkterna bör användas för att finansiera infrastruktur
Intäkterna bör användas fritt i kommunens budget
Intäkterna bör gå till allmännyttan för att finansiera nya hyresrätter
Kommunen borde inte sälja av mark

12. Skriv dina egna ord till väljarna

Att bygga bra och prisvärda bostäder är väsentligt för Stockholm. Miljöpartiet har visat att vi kan bygga med god kvalitet, samtidigt som vi värnar gröna värden och ekosystemtjänster. För att skapa en robust långsiktigt hållbar stad som klarar klimatförändringar behöver vi planera bilsnålt och smart. Vi vill se mer av mångfald och flexibilitet i både boendeformer (t.ex. kollektiva boenden) såväl som för byggaktörer. Med mindre markanvisningar ges mindre byggherrar och byggemenskaper möjlighet att agera. Allmännyttan är dock ett fortsatt viktigt verktyg för att bygga många nya hyresrätter och särskilt ungdomsbostäder. Både miljonprogramsområden och villa dito kan genom smarta lösningar kompletteras med bostäder och särskilt i kollektivtrafiknära lägen.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8651 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter