Utskrift från www.yimby.se
....

Beslut i trafiknämnden: Saltsjöbanan kopplas samman med TvärbananPå Trafiknämndens möte fattade alliansen beslut om att en studie ska genomföras för att ta reda vilka åtgärder som behövs för att modernisera Saltsjöbanan och koppla samman Saltsjöbanan med tvärbanan vid Sickla station.

Pressmeddelande här.

Positivt besked om Saltsjöbanan till Slussen

Som vi skrev om i augusti förra året har Saltsjöbanans dragning mellan Sickla och Slussen varit hotad i samband med ombyggnaden av saltsjöbanan till tvärbanestandard. Idén var att låta saltsjöbanan vända redan vid Sickla, och därifrån låta passagerare fortsätta till slussen med buss, alternativt ta tvärbanan till Gullmarsplan. Att det skulle slå ganska hårt mot attraktiviteten av att ta Saltsjöbanan var ingen svår gissning.

Nu kommer positiva besked. Politikerna i SL:s styrelse har bestämt att Saltsjöbanan även i framtiden ska gå hela vägen till Slussen. YIMBY applåderar naturligtvis detta kloka beslut.

Hur lösningen kommer att se ut är dock än så länge oklart.

Flera lösningar diskuteras:

* Byggnation av en helt ny tunnel med dubbelspår. Kostnad cirka 5,2 miljarder.

* Ett spår i befintlig enkelspårstunnel och ett spår till på en bro utefter Stadsgårdsberget. Kostnad cirka 4,5 miljarder.

* Saltsjöbanan fortsätter att gå på befintligt, men upprustat, enkelspår in till Slussen. Samtidigt dras Tvärbanan in mot centrala Stockholm via Folkungagatan och Katarinavägen och får där mer karaktären av en stadsspårväg. Kostnad cirka 5,1 miljarder. En sådan lösning är naturligtvis positiv för de boende på den Nordöstra delen Södermalm.


Grafik: Dagens Nyheter (klicka på grafiken för större version).

Även en lösning som inbegriper dubbelspår längsmed kajen har diskuterats, men har, enligt Dagens Nyheter, av någon anledning setts som omöjligt om båttrafiken ska kunna finnas kvar. YIMBY har här svårt att dela SL:s skepsis.

Det har också diskuterats att bygga spår på pelare mitt på Stadsgårdsleden. Detta alternativt har dock, enligt Dagens Nyheter, visat sig "svårsmält" för Stockholms stad och Skönhetsrådet. YIMBY ställer sig något frågande till detta. Redan idag går en motortrafikled på platsen. Att dra en spårväg ovanpå leden, i en nivå som är lämplig för en eventuell framtida överdäckning, torde inte vara orimligt.

Uselt mottagande av kryssningsresenärer

Stockholms handelskammare har tagit fram en rapport där man skriver att mottagandet av kryssningsresnärer i Stockholm är under all kritik. Handelskammaren konstaterar att kajerna är skräpiga och tråkiga, att det saknas faciliteter för att ta emot resenärerna, och att skyltningen och kommunikationerna från terminalerna in till staden är undermålig.
Fotograf: Carl-Johan Jargenius, Stockholms Handelskammare.

YIMBY kan inte annat än instämma i kritiken. Området kring Masthamnen domineras av hård trafik, asfalt, slitna byggnader och skjul, och är allt annat än trevliga miljöer för turister att anlända till eller avresa från.

I rapporten föreslås att Stockholms stad uppför en modern kryssningsterminal i Masthamnen på en överdäckning över lastkajerna och att området i hamnen och längsmed Stadsgårdsleden snyggas upp och görs mer tilltalande. Man föreslår också att Terminalen kopplas samman med Slussen genom en automatiserad transportbana, en "people mover".

YIMBY välkomnar handelskammarens initiativ och hoppas att staden tar intryck. Området kan idag svårligen beskrivas med andra ord än en skamfläck. En diskussion som dock behöver utvecklas är kommunikationen från hamnen till staden. Ett alternativ till en automatiserad spårförbindelse med staden är naturligtvis att låta staden komma närmare kryssningsterminalen, exempelvis genom ny bebyggelse ovanpå en överdäckning av Stadsgårdsleden, vilket det finns lösa planer på sedan en tid tillbaka. Saltsjöbanans sträckning mot Slussen går också intill Stadsgårdsleden och borde kunna införlivas bättre mot hamnverksamheten i samband med ombyggnaden till tvärbanestandard. På så sätt kommer både staden närmare samtidigt som det blir nära till spårburen trafik som erbjuder resenärerna fler alternativ än att bara komma till Slussen.

Om bebyggelsen kommer närmare kajen kan avgaserna från kryssningsfartygen bli ett problem. Därför bör det i samband med projekteringen av en kryssningsterminal tittas på möjligheten att bygga elaggregat för kryssningsfartygen.

Stöd saltsjöbanan till slussen

Som vi rapporterade tidigare i veckan så hotas Saltsjöbanan mellan Sickla och Slussen av nedläggning. SL:s tjänstemän har lagt det något märkliga förslaget att ersätta en välutnyttjad spårtrafikslösning med bussar längs en högtrafikerad väg.

Nackamoderaterna har startat en namninsamling samt en facebookgrupp för att stödja fortsatt spårtrafik till slussen. Yimby vill på detta sätt uppmärksamma dessa utmärkta initiativ och uppmanar alla att skriva under namninsamlingen och gå med i gruppen.

Även socialdemokraterna i Nacka har reagerat kraftfullt mot förslaget om nedläggning och utifrån det hade det kanske varit optimalt om socialdemokraterna och moderaterna gemensamt skapat detta initiativ. Men vi ber alla att skriva under insamlingen och gå med i gruppen, oavsett egna partipolitiska åsikter.

Namninsamlingen hittar du här.

Facebookgruppen finns här.

En avveckling av Saltsjöbanan – är det verkligen rätt väg att gå?

Svenska Dagbladet skriver i en artikel att tjänstemännen på SL vill låta Saltsjöbanan vända vid Sickla, istället för att gå hela vägen in till Slussen. De resenärer som ska åka hela vägen in till stan ska ta tvärbanan till Gullmarsplan, där de byter till t-bana. Denna idé motiverar man från SLs sida med att endast 3% av resenärerna under rusningstid har Slussen som slutmål. Ett påstående som i bästa fall kan ses som en halvsanning, och som tyder på att man från SLs sida feltolkat det egna beslutsunderlaget.

Siffran 3% stämmer med största sannolikhet. Det är knappast troligt att särskilt många resenärer har Slussen som slutmål. Slussen är nämligen en knutpunkt för lokaltrafiken, där två t-banelinjer – röd respektive grön linje – strålar samman, tillsammans med Saltsjöbanan och ett stort antal busslinjer, däribland två blåbusslinjer. De flesta resenärer som stiger av vid Slussen gör det för att byta till någon annan linje, eller något annat trafikslag. Så är det med alla knutpunkter. De resenärer som stiger av där ska vidare till någon annan destination. Det gäller för Slussen, det gäller för Gullmarsplan, det gäller för Centralen. Listan kan göras lång.

Problemet är att tjänstemännen på SL verkar ha tolkat denna siffra som att bara 3% av resenärerna på Saltsjöbanan ska åka hela vägen in till Slussen. Och att man utan större svårigheter därmed kan kapa den vid Sickla och hänvisa resenärerna till en omväg via Gullmarsplan, Årstaberg eller Liljeholmen. Alternativt kan folk åka med de sk ”direktbussar” som genom trafikstockningarna vid Stadsgården ska stånga sig fram den sista biten till Slussen, vilket tar tid i rusningstrafiken.

I vilket fall som helst kommer det att medföra uppemot 20 minuter i extra restid för de kollektivtrafikanter som bor utmed Saltsjöbanan, och som måste åka via Slussen eller Centralen för att ta sig till sin slutdestination. Och gissningsvis är det betydligt fler än bara 3% som berörs. Hur kommer de att anpassa sig till detta? En inte allt för långsökt gissning är att många kommer att börja åka bil istället, eftersom kollektivtrafiken inte längre är ett fungerande alternativ.

Det här är en väldigt tråkig utveckling för Stockholm, och ett misstag som vi förmodligen kommer att ångra i framtiden. Sett från Yimbys sida är detta alternativ inte realistiskt, och det ligger inte i linje med den stadsutveckling som vi förespråkar. Stockholm växer, och Nacka/Värmdö är en del av Stockholmsområdet med hög inflyttning. Behovet av kapacitetsstark och väl fungerande kollektivtrafik kommer att öka, inte minska. Då kan detta bli ett misstag som står staden dyrt.

För att belysa skillnaderna mellan dagens upplägg, och tjänstemannaförslaget från SL: Att åka med Saltsjöbanan mellan Slussen och Sickla tar inte särskilt lång tid i dagsläget. Det handlar om endast en mellanliggande hållplats, nämligen Henriksdal, som geografiskt sett är var den nya ändhållplatsen skulle ligga. En resa som tar 5-7 minuter. Det är ungefär en femtedel av den tid som bussarna tar på sig att tillryggalägga samma sträcka under rusningstrafiken. I framtiden skulle det gå ännu fortare, vi talar om 3-5 minuter. För tågen alltså, inte för bussarna. Stadsgården är en propp som vi inte bygger bort i första taget.

Tvärbanan från Sickla udde (nuvarande ändhållplats) till Gullmarsplan tar i nuläget ca 10-12 minuter. Förmodligen mer när man väl har förlängt linjen så att den ansluter mot Saltsjöbanan, eftersom den hållplatsen hamnar borta vid Henriksdal. Sedan ska resenärerna byta från spårvagn till t-bana vid Gullmarsplan. Gullmarsplan är redan idag en hårt belastad knutpunkt med mycket trängsel. Kapaciteten går inte att öka, så hur resenärerna från Saltsjöbanan ska få plats är lite av ett mysterium. Det tar inkl. det obligatoriska köandet (tänk på att folk måste ha tid på sig att krocka med varandra i de dubbelriktade spärrarna) runt 5 minuter till. Sedan tar t-banan beroende på trafiken 5-7 minuter (eller mer, om man har otur) på sig in till Slussen. Totalt hamnar vi på kanske 20-25 minuter i restid.

Vill vi få folk öster om stan att i ännu större omfattning ta bilen så är nog detta förslag ett steg i rätt riktning. Vill vi däremot att kollektivtrafiken ska bli ett bättre alternativ än just egen bil är detta ett rent vansinnesförslag. Gör om, gör rätt.

Vi hoppas från Yimbys sida att politikerna i Nacka är villiga att slåss för Saltsjöbanan, om nu inte politikerna i Stockholms kommun förstår dess värde. Det tror vi dock att de gör, men ännu inte insett vad detta förslag skulle få för konsekvenser för kollektivtrafiken i sydöstra Stockholmsområdet.

(DN)
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8649 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter