Utskrift från www.yimby.se
....

YIMBY lämnar in yttrande om kvarteret fältet vid Solnavägen

 


Vid Solnavägen planeras det för cirka 230 lägenheter inom ett område som idag inrymmer parkeringsplatser och en bensinstation. Området är en synnerligen god plats att förtäta på, längsmed Solnavägen som har alla förutsättningar att bli ett urbant stråk som sammanbinder innerstaden med Solna Centrum via den nya stadsdelen Norra Station.

Planområdet är beläget mellan Solnavägen och Västra vägen i sydvästra Hagalund och omfattar redan ianspråktagen mark. Planområdet gränsar i norr och väst till bostadsbebyggelse kvarteret Rudviken respektive kvarteret Platån. I söder gränsar området till Hannebergsparken.

Förslaget till detaljplan innebär att pågående verksamheter avvecklas och ersätts av bostadsbebyggelse i 4-8 våningar. Bebyggelsen får en karaktär av sluten kvarterstad mot Solnavägen medan den från Västra vägen får karaktären av hus i park. Planen omfattar även del av Solnavägen som ska byggas om och få en enhetlig sektion med trädplanteringar mellan Solna Centrum och Karolinska sjukhuset.YIMBY ser det som oerhört positivt att det äntligen görs kraftansträngningar för att överbrygga det öppna urbana sår som under så lång tid har skilt Solnas centrala delar från Stockholms innerstad. I dessa anträngningar ingår stadsbyggnadsprojekten Norra Station, Karolinska, Huvudsta/Ingenting samt Solna City, i vilket kvarteret Fältet ingår i den sydöstligaste delen.
Vi vill särskilt lyfta fram att man i planbeskrivningen uttrycker en målsättning att ”skapa en mer stadsmässig struktur i området kring kommunens centrala delar.” Denna målsättning är mycket glädjande.

I förslaget ges kvarteret ett relativt urbant avtryck ut mot Solnavägen, vilket är mycket positivt. Verksamhetslokaler har planerats in i bottenplanen och kvarteret ger ett visst intryck av att vara slutet. Det är positivt att planförslaget medger att förskola kan placeras inom området.Vi ifrågasätter dock att man frångår principen om slutna kvarter och istället väljer att bryta upp kvarteret mot nordöst och placerar fyra byggnader av typen "hus i park". Denna byggnadstyp innebär att värdet av parken i vilken de är placerade degraderas.  Var går gränsen mellan den yta som kan användas som rekreation för allmännheten och den privata yta som husets invånare har till sitt förfogande? Här finns det en uppenbar risk för konflikter och osäkerhet inför vems ytan är. Inte sällan leder denna situation till att målet att alla skall känna sig välkomna istället blir att ingen känner sig välkommen.

Vi ifrågasätter varför man nöjer sig med att bygga en stadsmässig kuliss mot Solnavägen, när möjligheten och utrymmet för att bygga ett helt kvarter finns.

Kvartersstrukturen ut mot Solnavägen är bitvis otydlig. Egentligen löper kvarteret hela vägen från Solnavägens korsning med Sundbybergsvägen till korsningen med Centralvägen. Kvarteret är med andra ord närmare 300 meter långt och skulle därmed utgöra en barriär mellan Solnavägen och kvarteret Rudviken. För att råda bot på detta är det tänkt att glipor ska ordnas i kvarteret i form av fickparker. Syftet med dessa är att gångtrafikanter lätt ska kunna ta sig från Solnavägen till kvarteret Rudviken, utan att behöva gå någon längre omväg. Öppningarna innebär i sig stora problem: Kvarteret Fältet kommer att vara i stort behov av en tyst innegård, eftersom den ena sidan kommer att ligga an mot den relativt hårt trafikerade Solnavägen. Det är med viss förvåning som vi här konstaterar att man i plandokumenten först konstaterar att området är bullerstört, för att sedan missa en sådan uppenbar och enkel lösning som att skapa ett slutet kvarter. Öppningarna i kvarteret gör att innegården inte längre kommer att vara någon tyst innegård. Gården kommer istället att vara bullerstörd och riskerar att upplevas som otrygg.

De urbana värdena lockar idag många barnfamiljer, varför man bör kunna utgå från att barnfamiljer kommer att bo i huset. Föräldrar kommer knappast att våga lämna sina barn utan tillsyn på samma sätt som man kan göra på en sluten innergård, då barnen här riskerar att springa rakt ut i gatan. En stadsmiljö kan vara en utmärkt uppväxtmiljö för barn, men då gäller det också att man planerar just en stadsmiljö, med parker och slutna gröna innergårdar där barnen kan leka, och inte  försöker planera in den trafikseparerade förortens bebyggelseidéer i stadsmiljön, då detta istället skapar en otrygg miljö för barn.
Vidare kommer öppningarna i mycket liten utsräckning fungera som passager för gångtrafikanterna. Från deras synvinkel kommer gården att upplevas som privat, varför det är troligt att anta att många kommer att välja att gå runt kvarteret.

Solna kommun tillämpar en parkeringsnorm på 1, 1 parkeringsplatser per bostad. Enligt planförslaget ska denna norm även gälla kvarteret Fältet. Man kan fråga sig varför det ska planeras in fler parkeringsplatser än bostäder i ett område som redan idag är välförsörjt med kollektivtrafik och som i framtiden, i takt med att underlaget successivt förbättras, kan få ännu tätare med buss-, spårvägs-, och tunnelbanelinjer. Inom en snar framtid kommer det att finnas en tvärbanestation ett hundratal meter från kvarteret. En hög parkeringsnorm för detta område går dessutom stick i stäv med det uttalade målet att reducera trafikmängden på Solnavägen. Innan förslaget vidare bearbetas bör det utredas hur pass mycket kostnaden per lägenhet påverkas av att bygga källargarage eller inte.

För att uppnå en hög exploateringsnivå krävs slutna kvarter och god byggnadshöjd. YIMBY har tagit fram ett förslag för området som syftar till ett mer urbant avtryck för hela kvarteret samt dess omgivning. Förslaget finns illustrerat nedan. I förslaget har kvarteret delats upp på två mindre: Fältet mindre (i nordväst) och Fältet större (i sydöst). Detta tjänar två syften: (i) Om kvarteret bli för stort finns risken att det agerar barriär och därmed isolerar kvarteret Rudviken. (ii) Med uppdelning av kvarteret skulle Blomgatan i framtiden kunna förlängas bort till Hagalund/Blåkulla och därmed kunna knyta ihop de olika stadsdelarna i Solna, eventuellt med en busslinje.


YIMBY:s förslag. Karta över planområdet. Kvarteren är slutna och färgade i orange. Gångväg mellan Solnavägen och Västra vägen markerad med grå färg.

Byggnadshöjden ut mot Solnavägen föreslås vara runt 10 våningar. I Fältet mindre kan det Nordvästra hörnet gärna få vara mellan 25 och 35 våningar. Denna byggnad skulle därmed kontrastera bra mot Solna stadshus samt de framtida högre byggnaderna vid Arenastaden och Solna City. Mellan kvarteren Fältet mindre och Fältet större föreslår YIMBY att en minipark anläggs med plats för lekpark och grönska. Mellan parken och kv. Fältet större bör en bred gångväg löpa med plats för uteserveringar. Här är det mycket viktigt att kvartet angränsar direkt mot gångvägen. Gräs och buskar är istället koncentrerade till själva parkytan (markerat med grönt i figur 1).

Den del av kvarteren som vätter mot Västra vägen föreslås bli riktiga townhouses/stadsradhus med 3-4 våningar. Här är det dock mycket viktigt viktigt att uppmärksamma skillnaden mellan stadsradhus och, de i Sverige vanligt förekommande, förortsradhusen. Tyvärr brukar förslag på stadsradhus i Stockholm ofta innebära förortsradhus i staden, som exempel kan nämnas förslaget på radhus vid Rålambshovsleden i Stockholm

Ett stort tack till Nicklas Öhrström som arbetat fram detta yttrande.

Plansidan hos Solna stad kan läsas här.

Hela YIMBYS yttrande kan läsas här.
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Mike (29 November 2008 02:00):
Mycket bra! Ser otroligt mycket trevligare ut i Yimbys förslag. Och grönare!
 0
Johan Eriksson (29 November 2008 03:11):
Helt rätt, bygg högre i detta kvarter vars kringmiljö längtar efter lite riktig stadskänsla, -jättebra Niklas Öhrnström/yimby! :)
 0
Anders Gardebring (29 November 2008 03:30):
Jag bodde själv där i krokarna förut (långt innan YIMBY fanns) och konstaterade redan då vilket slöseri med mark som pågår vid Solnavägen, liksom dess möjligheter att bli något bättre.
 0
Eric Thärnström (29 November 2008 06:51):
Fantastiskt jobb, Nicklas Öhrström! En mycket bra insats!
 0
Anders Anttonen (29 November 2008 08:42):
Mycket bra yttrande. Solna stad har mycket att lära av grannstaden Sundbyberg. (Och då menar jag givetvis centrala Sumpan)
 0
Johannes Hulter (29 November 2008 18:16):
Jättebra yttrande! Håller helt med er analys. Bra jobbat!
 0
Jörgen Sundström (29 November 2008 22:04):
Bra förslag som visar hur ett förortsområde kan göras stadsmässigt. I Solna stads förslag bygger man istället vidare på mera förort. Hoppas att politikerna och byggherrarna för en gångs skull lyssnar och tar intryck.
 0
Fet G_ (30 November 2008 12:33):
Utmärkt! Det är viktigt att Solnavägen inte blir någon Hammarby Allé, att urbaniteten försvinner så fort man lämnar Huvvudstråket.
 0
Leonardo Frithunanthz (6 December 2008 01:10):
Jag har sagt det förr och jag säger det igen, Niklas Öhrström har gjort ett kanonjobb!
 0
Niklas Öhrström (8 December 2008 17:46):
^^
Tackar, Leo!

Mike:
Jag vet inte om Yimbys förslag innebär totalt mer grönska. Däremot så innebär Yimbys förslag mer av grönska som kommer de boende till del, samtidigt som exploateringsgraden är högre.

I ursprungsförslaget är bakgården en kombinerad innegård, park, gånggenomfart och plätt för "hus i park". Var och en kan lista ut att man i detta förslag inte utnyttjar grönskan speciellt effektivt. I synnerhet kommer denna grönska inte de boende i kv Rudviken (intill) till del. Hur ser de boende på detta projekt, där "utblickar" begränsas och de bottenplanslokaler som tillkommer, kommer vända sig ifrån deras kvarter? Jag ser en uppenbar risk för Nimbyism och protester. Yimbys förslag syftar även till att tillföra något till de boende i de omgivande kvarteren (I detta fall en park och att bottenplanslokaler sträcker sig in mot Västra vägen).
 0
Niklas Öhrström (8 December 2008 18:00):
Anders A:
Centrala Sumpan har en del kvalitéer. Även Solna har en hel del kvalitéer, speciellt om man ser till området runt Råsunda torg, men även delar av norra Huvudsta.

För Solna i stort är det stora problemet att man under efterkrigstiden ifrångått stadsbyggnadsprinciper och istället byggt relativt trista och isolerade bostadsområden som Västra skogen, Södra Huvudsta, Blåkulla, Bergshamra, Ulriksdal.

När nu området kring Solna C nu ska omdanas gäller det att man vågar återgå till de tidigare stadsbyggnadsprinciperna, om än med mycket högre exploatering.
 0
Nisse (11 Februari 2013 10:40):
Ärligt, låt denna vara kvar och gör om parkeringen till grönområde och gräsmatta istället. Fler hus där blir bara fult. Det finns ju redan nybyggda bostäder i samma kvarter bara ett par 100 meter bort. Det behövs inte fler där. Dessutom vill vi som bor i närheten ha kvar macken som ligger där. Vi vill fortsatt kunna handla sent på kvällen och slippa gå bort till statoil för att pumpa cykeln.
 0
Niklas Öhrström (11 Februari 2013 11:41):
Nisse:

Varför? Det finns ju ett grönområde på andra sidan. Detta är ju inget annat än överbliven mark som använts som mack + parkering. Glöm heller inte att Solnavägen är ett av de få potentiella stråk som kan binda samman Solna med innerstaden.

Jag vet inte vilka nybyggen du talar om. I kvarteret intill finns det ett par kvarter byggda i mitten av 80-talet. Bortom dessa kvarter finns det lite nybyggen. Men varför skulle dessa nybyggen utesluta att man byggde på den aktuella platsen? Solnavägen är ju ett betydligt bättre läge för förtätning. Att det inte skulle behövas fler nya bostäder just där är ett konstigt argument då Stockholm växer med mer än ett Södermalm var tredje år.

Du menar att det skulle bli fult? Om det är ett problem så kan det lätt lösas genom att istället bygga snyggt. Visst är det förstås trevligt att kunna handla i den närbelägna macken. Men det nya huset kommer ju även det ha plats för verksamhetslokaler i bottenvåningen. Man får alltså ännu fler möjligheter till service samtidigt som fler får möjligheter att bo. Man slipper även miljöfarliga utsläpp från macken. För de som inte gillar buller från Solnavägen kommer de nya husen fungera som buller barriärer.
 0
Robin Andersson (11 Februari 2013 12:37):
Nisse: Jag förstår inte ditt resonemang. Eller så är det du som inte förstår vårt resonemang.

Om jag läser mellan raderna så är du orolig för att fler bostäder skulle innebära mindre grönområde och en försämrad service.

Du har ju definitivt rätt i att just den öppna ytan och just den bensinmacken försvinner. I gengäld innebär detta samtidigt att fler nya lokaler för service tillkommer. Antagligen kommer också servicen att förbättras, i och med att underlaget ökar.

Man vet vad man har, men inte vad man får. Men man vet kanske vad man borde få.

Vad gäller grönytan så är ju kvalitén lika viktig som kvantiteten. Givet en fast summa för utveckling och underhåll av grönytan, så innebär ju en förtätning teoretiskt att färre antal kvm grönyta ska dela på samma peng = högre kvalitet. Det faktum att fler människor flyttar in i närområdet borde ju på samma sätt innebära ett lokalt ökat skatteunderlag, vilket teoretiskt skulle ge ett ökat anslag för underhåll. Detta i teorin alltså. Vi vet ju tyvärr att kommuner gärna använder dessa pengar någon annanstans istället. Det gäller att kräva detta både som närboende och som nyinflyttad.
 0
Niklas Öhrström (11 Februari 2013 14:32):
Idag är det knappast frågan om någon grönyta, utan om parkeringsyta. Är det viktigt att bevara ytparkeringar i ett läge där staden förtätas och kollektivtrafiken byggs ut?
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8651 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter