Utskrift från www.yimby.se
....

Yimby lämnar in yttrande om Norra stationsområdet

 
Norra stationsområdet, det stora stadsdelsutvecklingsprojektet mellan Stockholm och Solna har som bekant varit ute på samråd vilket Yimby tidigare har kommenterat här.

Yimby har arbetat fram ett yttrande som svar på samrådsplanen, som vi nu presenterar (yttrandet har lämnats in till stadsbyggnadskontoret före slut-tiden den 9 maj).

Det är oerhört positivt att se att innerstaden nu i sanning får expandera för första gången på väldigt många år. Det är en mycket positiv utveckling som vi hoppas få se mer av i framtiden.

Det pågår många projekt i Solna och i gränsen mellan Solna och Stockholm. Norra Stationsområdet är det största, men det finns också planer för en urban utveckling vid Solna Centrum samt den kommande Arenastaden och Nationalstadion. Även spårområdet vid centralen/klarastrandsleden kommer troligen på sikt att däckas över och bli en ny stadsdel.

Yimby anser det viktigt att redan i arbetet med Norra Stationsområdet tänka stort och möjliggöra för en sömlös stadsintegration mellan dessa områden i framtiden. Stockholm behöver göra upp med enklavtänket och börja se staden som en helhet. Planområdet bör utökas och omfatta ett större område än det som är aktuellt att bebygga just nu, för att enkelt i framtiden skapa en fortsatt urban struktur. En av de viktigaste åtgärderna som kan göras framöver är att urbanisera hela Solnavägen fram till Solna Centrum för att knyta samman Solna Centrum och Norra Stationsområdet.

Det bör i stadsplanen fastställas att områdena skall vara blandade. En god tumregel är att tillåta max 75% av samma verksamhets-/bebyggelsetyp inom varje kvarter. Denna regel kan frångås om det är nödvändigt men bör eftersträvas i så stor utsträckning som möjligt för att skapa kvarter och stråk som lever hela dygnet. Både hyres- och bostadsrätter bör finnas inom samma kvarter. Inom området för sjukhus- och bioteknik bör någon form av bostäder för studenter och anställda planeras för att skapa liv i området även kvällstid. Det är viktigt att affärsverksamheter även ges plats här.

Stadsbyggnadkontoret anger att området skall utgå från och anpassas till Hagaparken. Vi anser istället att området skall anslutas och anpassas till den omkringliggande staden och att en ny urban och tydlig kontrast med parken som accentuerar sambandet skapas. Värdet av en stadspark ökar genom att ge många tillgång till den och tydligt definiera dess gränser. Hagaparkens gränser är idag odefinierade och svåråtkomliga och tät stadsbebyggelse bör därför placeras ända fram till dess gräns. En stadspark är till för staden, och skall därför sammanbindas med den. Vi ifrågasätter att urbana miljöer primärt planeras utifrån omkringliggande naturområden istället för utifrån god och trivsam stadsmiljö. Det vore välkommet att bryta mot det barriärtänk som idag dominerar åtkomsten till stadsparkens värden där staden blir glesare ju närmare parken man kommer.

Stadsmuseinämnden och samfundet Sankt Erik har uttryckt motstånd mot integrationstanken. Yimby finner det anmärkningsvärt att man som remissinstans kan anse att en stark urban barriär som förhindrar integration och människomönster bör bevaras. Yimby:s bestämda åsikt är att stadens fortsättning och nyttan för de som skall bo i den är viktigare än historiska bevarandetankar om gamla gränser. Staden är levande och i ständig utveckling, inte ett museum. Genom ny arkitektur och skala kommer ändå gränsen att vara synlig.
Vi vill särskilt markera mot Samfundet Sankt Erik som har sagt:

"Samfundet S:t Erik anser också att det principiellt är fel att upprepa stadens mönster norr om Stockholms kommungräns och menar att mötet mellan den slutna staden och det öppna landskapet bör värnas, men att detta inte hindrar ett funktionellt samband mellan stadsdelarna. En bebyggelse i friare former föreslås."

Detta påstående är i grunden fel. Det är just genom urbana och väl definierade stråk som
funktionella samband uppstår. Målet bör heller inte vara samband mellan stadsdelar, utan att två stadsdelar knyts samman med just stad och blir en integrerad helhet. En bebyggelse i "friare former", alltså "hus i park" vore mycket olyckligt då det är den typ av bebyggelse som Stockholm tvärtom måste avlägsna sig ifrån då både empiri och prislägen på bostadsmarknaden tydligt visar att stadskvarter är en långt populärare boendeform som dessutom är avsevärt miljövänligare. Genom att bygga stadsmässigt uppnås dessutom en avsevärt bättre ekonomi för projektet. Att principiellt motsätta sig en expansion av innerstaden pekar på ett grundläggande tankefel i resonemanget; att innerstaden är färdig och för all framtid skall passa Stockholmarna, oavsett hur mycket befolkningen växer.

Det är viktigt att staden satsar på att göra trafik- och gatumiljön bra för annat än enbart biltrafik. God tillgång till cykelbanor och trottoarer som underlättar för de som vill färdas till fots, cykel eller liknande bör prioriteras för att stimulera till alternativa resandeformer.

Yimby har tagit fram ett alternativt planförslag med högre nyttjandegrad av marken för att skapa ökad stadsmässighet och plats för fler människor. Norrtullsplatsen liksom uppfarten från Norra länken vid Solna kyrkväg görs om till urbana rondeller mer i stil med exempelvis Karlaplan. Uppsalavägen bebyggs med tät stadsbebyggelse på båda sidor och får bli en del av den urbana miljön. Wennergren Center integreras i staden, spårväg dras genom området och Norrtullsparken görs mindre. Vid tullhustorget föreslår vi att ett antal skyskrapor uppförs (markerade med mörka byggnadskroppar i planen).

Stadens förslag
Stadens förslag
 


Yimby:s förslag
Yimby:s förslag
 

Klicka här för att se en större version.
Klicka här för att se en jämförelse med området idag.

Yimby föreslår att Norrtullsallén uppgraderas till en storstadsmässig aveny omgärdad av bebyggelse på runt 12-15 våningar.

Yimby finner det önskvärt att hålla en mycket hög exploateringsgrad i Norra Stationsområdet. Vi bör gå ifrån den gamla skalan i Stockholms innerstad och skapa en tätare stadsdel i skalan av den Europeiska storstad som Stockholm är på väg att bli. Tendenser till detta kan ses i planen, men det är inte tillräckligt. Stockholms innerstad uppfördes under en tid då det bodde avsevärt fler människor i varje lägenhet än idag. För att uppnå en god täthet och urbanitet med levande stadskvarter vilket i sin tur skapar attraktivitet är en högre exploateringsnivå därför ett krav.

För att möjliggöra god tillgång till gröna uteplatser bör takterasser anläggas samt sambanden till Nationalstadsparken göras så goda som möjligt. Behoven av stora parker inom planområdet ser vi som mycket små med den nära tillgången till Nationalstadsparken och Solnas grönytor. Däremot bör det skapas små mötesplatser där stråk möts där även grönska bör anläggas. Stadsgator bör som regel vara trädplanterade alléer för att skapa närhet till grönt utan att ta onödg yta i anspråk.

Yimby efterfrågar en avsevärt större arkitektonisk variation och menar att arkitekternas visioner bör släppas fram istället för att hindras som varit brukligt i Stockholm under lång tid.

Det finns i planen ett tornpar vid Torsplan som ser intressant ut. Vi ser gärna att dessa tankar får utvecklas och spridas till fler delar av planområdet.

Framtida Tornhus i Norra Stationsområdet
Framtida Tornhus i Norra Stationsområdet
 

Extra anmärkningsvärt i det nu lagda planförslaget är den mycket enahanda hushöjden. Två nivåer, en lägre (där en stor majoritet av husen finns) och en något högre kan mycket tydligt ses. Området ter sig därför som ytterst monotont, enahanda och likriktat och kommer inte att upplevas som en naturlig och levande stadsdel.

Original
Original
 

Yimby har tagit fram några skisser med utgångspunkt från planförslaget för att illustrera hur mycket en varierande hushöjd och en ökad exploateringsnivå gör för upplevelsen av det nya områdets stadsmässighet. Ingen av dessa skisser skall ses som förslag på arkitektur eller utformning av området, deras enda syfte är till för att illustrera vikten av variation.

Vår vision
Vår vision
 

Klicka på länkarna:

Visions-skiss 1

Visions-skiss 2
Visions-skiss 3

Yimby ser gärna att någon form av större kulturell inrättning läggs i området.

Visionerna för Norra Stationsområdet har presenterats med dessa ord:

”Den nya stadsdelen kring Norra Station förenar i en unik miljö stadens kvaliteter med världsledande forskning, företagande och boende i Europas mest spännande tillväxtregion”

Planarkitekt Aleksander Wolodarski har benämnt området som ”Stockholms Manhattan”.

Det är inga små ord och visionerna är mycket lovvärda. ”Unik miljö” och ”Europas mest spännande tillväxtregion” kräver något extraordinärt om det skall kunna bli mer än tomma ord.

Vi undrar vad som hände.

Norra Station
Norra Station
 


Det är utifrån den nu lagda planen uppenbart att dessa visioner inte på långa vägar har infriats. För en vidare utveckling av detta resonemang, se tidigare artikel på yimby.se här.

Om Norra Stationsområdet skall kunna konkurrera på en global marknad måste det också avspegla sig i annat än ord och visioner. Det nu lagda förslaget upplevs inte ens som Sveriges mest spännande tillväxtregion, än mindre Europas.

Torg bör placeras på platser där de får ta emot flöden från alla håll. Gator som leder till torget bör vara tillräckligt breda för gångtrafikanter men inte alltför breda så att gatulivet dör. Det bör finnas utrymme för kollektivtrafik och spårväg. Torg som är ödsliga och inte används saknar berättigande. Torg bör också ha rätt dimensioner, inte för stort och för mycket betong i stil med vad som är vanligt i dagens förorter. Gestaltandet är viktigt, vad man placerar där och hur det görs. Belysningen bör ges speciell eftertanke, torg skall kännas levande och välkomnande hela dygnet.

Norrtullsplatsen är ett av de allvarligaste problemen i den samrådshandling som presenterats.
Lars Marcus som är arkitekt och docent i stadsbyggnad ger i en artikel i svenska dagbladet hård kritik mot den föreslagna norrtullsplatsen:
http://www.svd.se/kulturnoje/mer/kommentar/artikel_675167.svd

” Den största bristen är den överdimensionerade Norrtullsplatsen som i planområdets mest
strategiska läge i stället för direkta och kontinuerliga stråk mellan högskolorna skapar ett stort tomrum och tvingar in gående i komplicerade rörelsemönster. Effekten blir en barriär som skapar en känsla av avstånd snarare än närhet både mellan högskolorna och till Nationalstadsparken.”

Yimby instämmer i kritiken och anser att den måste tas på allvar.
Norrtullsplatsen har i planen en karaktär av öde förortsplan istället för en del av en innerstadsmiljö.

Tunnelbanan till Karolinska sjukhuset är ett mycket välkommet tillskott som kommer bli oerhört viktigt för området. Tunnelbanan bör också byggas ut till Solna Station för att skapa bra kommunikationer med Solna och den nya nationalarenan. Yimby anser även att spårväg i markplan bör dras inom området. Värtabanan kan nyttjas för att koppla samman Norra Stationsområdet med stadsutvecklingsområdet i Hjorthagen/Husarviken/Värtahamnen och Lidingö. Detta förslag anknyter till vårt tidigare förslag angående Hjorthagen/Husarviken.
Om spårväg inte är möjligt att införa bör området planeras så att det enkelt kan byggas vid ett senare tillfälle.

Yimby anser att sambanden till Nationalstadsparken kraftigt måste förbättras. I samrådsplanen agerar Uppsalavägen en tydlig barriär, urbanitet på ena sidan, sedan gräs, väg, mer gräs och slutligen park på den andra sidan. 
Den urbana stadsmiljön bör få flöda över Uppsalavägen till andra sidan så att Uppsalavägen omsluts av en urban och trygg stadsmiljö, och en tydlig urban kant mot Nationalstadsparken skapas. Om bebyggelse på andra sidan vägen inte är möjligt bör Uppsalavägen ges en urban karaktär på den västra sidan för att direkt gå över i parkmiljö på den andra. Det är ytterst olyckligt att det tas mer hänsyn till huruvida bebyggelse syns inifrån parken än att skapa goda kopplingar till parken så att den faktiskt används av Norra Stationsområdets invånare.

Yimby föreslår att planförslaget görs om så att Wennergren Center center får bli integrerad i staden istället för att fortsätta att vara en enklav.

Då inlagan är den största som Yimby hittills har lämnat in, 18 sidor lång, kan inte alla synpunkter presenteras i detta blogginlägg.

Hela dokumentet kan läsas här


Alla bilagor hittas på:
https://www.yimby.se/material/nst/inlaga/

Yimby vill passa på att tacka alla inom och utanför nätverket som varit med och arbetat med norra stationsprojektet.
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Leonardo Frithunanthz (22 Maj 2008 02:26):
Äntligen! :-) Efter mycket om och men är den äntligen uppe.
Härligt! Tack Anders.
Jag vill självklart tacka alla som deltog under arbetets gång.
 0
Håkan (22 Maj 2008 02:33):
Fantastiskt att ni gör det här! Jag blir så glad när folk orkar ta sig tid. Gillar allt ni skriver, även om det finns lite brister i kartan, där det fortfarande är på tok för uppstyckat och några av de nya vägarna ansluter dåligt till de i stadens plan. Men det handlar ju mest om principer för hur området bör planeras. Får verkligen hoppas att stadsbyggnadskontoret tar till sig så mycket som möjligt av det här, för som det går till nu, när dogmatiska intressegrupper tillåts kompromissa sönder alla tänkbara visioner, får det inte fortsätta. Är inte kartan med i själva inlagan förresten? Underbart att veta att ni jobbar på med det här hur som helst.
 0
Niklas (22 Maj 2008 03:37):
Det största problemet med ursprungsförslaget är att det är en kompromiss mellan en massa intressegrupper som helst av allt skulle slippa en utvidgning av innerstaden. Ursprungsförslaget förslag till Norrtullsplats är resultatet av en sådan kompromiss och kommer att bli ett riktigt ourbant Blåshål (om det blir verklighet). Konstigt nog så är det benämnt som en "värdig entre till huvudstaden".

Man får verkligen hoppas att man här väljer YIMBY:s förslag som är riktigt bra med sitt slutna torg och samband åt alla vädersträck.
 0
Johan Eriksson (22 Maj 2008 04:03):
Uppskattar verkligen följande ur er inlaga(liksom helheten i förslaget):

"Avenyn bör ha en mittfåra av gräs och träd med plats för spårvagn, vilket vi illustrerar i vårt alternativa planförslag.
Gräs och spårväg går även utmärkt att kombinera med varandra, för att göra miljön grönare utan att ta värdefull urban yta i anspråk. Gräs fångar dessutom upp partiklar i luften och skapar en tydligt reserverad zon för spårvägen."
!

Sedan det klarnat var tunnelbanan ska få en uppgång dvs på Solnavägen något norr om den alléns västra mynning så vill SL -helt rätt!- dra stombusslinje 2 dit från Norrtull(Sveaplan), men håller SL fortfarande fast vid att "tills vidare" dra ledbussarna i lokalgatorna tillsammans med bilarna och att "allén är för trång för spårvägstrafik"?....

Med risk för att bli tjatig under avdelningen "ingen/undermålig kollektivtrafik inritad på arkitektskisser" så kan man denna gång bara torrt konstatera att herr Wolodarski -till skillnad från både gårdagens och dagens Polen- inte tror på några spårvagnar, inga bussar ens, ingen k-trafik öht, endast bilar, -förstås! =(
 0
Marre (22 Maj 2008 11:08):
Bra jobbat!

Ett par förslag på vidareutveckling:
- Ta fram skisser som visar övergången mellan stad och Hagaparken, samt en skiss/fotomontage sett inifrån Hagaparken som visar hur mäktigt det ser ut med höga hus som bildar fond mot parken.
- Skisser på hur det skulle se ut om idrottsplaner och lekparker samlats vid vattnet norr om Wennergren Center.
- Skiss på hur Nortull skulle se ut om man kommer norrifrån på E4.
 0
Johannes Hulter (22 Maj 2008 12:09):
Nice one!
 0
Regina Kevius (22 Maj 2008 12:19):
Oerhört visionärt!
Oerhört fantasifullt!
Äntligen!!
Jag hoppas verkligen att Stockholms stadsbyggnadskontor beaktar och tar hänsyn till idéerna i den fortsatta planeringen.
 0
Leif (22 Maj 2008 12:27):
Yimby! You rule! Variation! Stadsmässighet! Håller fullständigt med er i nästan varje detalj.
 0
Anders Persson (22 Maj 2008 12:34):
All creds till er som orkar att kämpa emot samfundet Sankt Erik de andra dinosaurierna!

Tycker dock att hela norrtullsparken är överflödig. Det finns ju ändå så mycket park på taken. Man kan ha en aveny med tallar/granar, för att ha en bestående grönska året runt. Gärna fler och högre skyskrapor också, när man ändå ska kallar det för Manhattan. Spårtrafiken känns lite överflödig, men det kanske gör nytta om man har en plan på någon längre sammanbindande linje. Mindre bilar och en parkeringsnorm på 0,1-0,3.
 0
Anders Gardebring (22 Maj 2008 12:44):
Anders P:

En aveny med granar var ju en rätt smart idé! Eller enar kanske. Grönt året runt som sagt. Angående norrtullsparken så ser jag den inte som överflödig, även om den kanske fortfarande är lite för stor i Yimbys inlaga. Men det handlar ju också om att göra lite avvägningar och inte dra saker alltför långt. Vi är trots allt i landet lagom och redan vår plan ses nog av vissa som oerhört kontroversiell. Vi vill ju att det skall byggas stad och inte nyfunkisförort gubevars!
 0
Anders O (22 Maj 2008 12:56):
Mycket bra förslag från Yimby, speciellt gillar jag förslaget till infart från Haga Norra som ger en mer stadskarraktär.
 0
Marre (22 Maj 2008 13:01):
Ander P & G: Nej nej nej! Inga granar inne i stan för guds skull!

Granar är verkliggen inte stadsmässiga. I städer har man t ex almar, lindar, kastanjeträd, lönnar, plataner o dyl.
 0
Hans Berglund (22 Maj 2008 13:15):
Kanonbra arbete allihopa. Hoppas att det får det genomslag det så väl behöver.

Läste artikeln i City idag också. Gillar inte alls rubriken där. Tyvärr framstås Yimby bara som en enkel klubb med medlemmar som gillar häftiga skysprapor. VI vill så mycket mer än så.
 0
Gustav Svärd (22 Maj 2008 13:39):
Måste hålla med Marre, granar som avenyträd? nej tack. Hellre tallar då, men även det är nog inte så bra idé. Håller även med Hans Berglund, rubriksättningen är inte den bästa, och så värst nyanserat blev det inte. Men inget illa om skribenten, mycket svårt att få in nyanser i åsikter och citat med så liten plats. Tycker artikeln var mycket bra skriven med tanke på det.
 0
Anders Gardebring (22 Maj 2008 13:43):
Det vi skulle behöva är ju också att några av er många kvinnor som är med i nätverket skulle synas lite mer. Det är ju lite trist om mediabilden av Yimby blir "några unga killar" när det i verkligheten är så mycket mer blandat. Så ni som känner er manade, skicka ett mail till "info (at) yimby.se".
 0
Frans (22 Maj 2008 14:08):
Gillade formuleringen med "vinkelslip" i City. Det är precis så det känns. Det är helt galet att alla hus ska vara lika höga. Variation förnöjer! :)
 0
Matteus (22 Maj 2008 14:17):
Alla vi som vill bo i en tät, spännande och sjudande häxkittel till stad har anledning att tacka för engagemanget från Yimby. Hatten av!
 0
Niklas (22 Maj 2008 14:22):
Hur många arkitekter står bakom det ursprungliga förslaget?

Snart är det hög tid för en Lindhagens generalplan, version 2, som då förstås inbegriper Stockholms, Solna, Nacka och Sundbybergs kommuner. Man lägger upp en sömlös rutnätsplan och låter OLIKA arkitekter/byggföretag bebygga detta. Detta tas även upp i inlagan men är något som YIMBY skulle trycka på för att få till stånd i en snar framtid. Stockholms kostym har blivit på tok för trång för dess befolkning.
 0
Theodor Adolfsson (22 Maj 2008 14:40):
Jag tycker att artikeln i City blev väldigt bra och väl fick fram våra åsikter, åtminstone om man inte bara läser rubriken och ingressen.
 0
Nicos Harrysson (22 Maj 2008 15:31):
Tack för att ni finns! Norra stationsområdet kan bli hur grymt somhelst om man bara vågar bygga lite spektakulärt.
 0
Per Ankersjö (22 Maj 2008 15:53):
Oerhört snyggt och genomarbetat!

Jag anser att staden måste lyssna på YIMBY när det gäller detta. Jag kan inte förstå ett enda argument mot att bygga högre i området.

Jag bloggade här: http:​/​/​perankersjo.​blogspot.​com/​20​0​8/​0​5/​staden-​mste-​ly.​.​
 0
Albin Törnberg (22 Maj 2008 19:15):
Mycket bra förslag! Bra idéer, väl framställt, snyggt och hoppingivande. Det är sånt här vi behöver!
 0
Mattias (22 Maj 2008 19:18):
Bravo!
 0
Magnus Persson (22 Maj 2008 19:28):
Intressant inlägg i debatten, och jag har egentligen bara en sån här irriterande teknisk detalj för närvarande att invända om. Uppsalavägen är idag extremt trafikerad. Ni verkar vara väl optimistiska när ni klämmer in inte mindre än fyra rader hus bredvid den och gör den , i mitt tycke. Kom ihåg att det är en av de mest trafikerade vägstumparna i landet, att göra den så smal som ni föreslår tror jag helt enkelt inte är realistiskt. Tänk dessutom på att ni i samma område kommer att ha inte mindre än tre tunnelmynningar (2x Norra Länken, 1x Eugeniatunneln). Dessa kan jag inte se på kartan.

Eller är det tänkt att dagens E6 där ska däckas över, så att den stadsgata ni pratar om finns ovanpå, och sammanstråla med motorvägen längre norrut någonstans bredvid Norra kyrkogården (utanför ert föreslagna planområde, btw)? I det fallet är jag rädd att nivåskillnaderna mot parken blir stora, vägen ligger nämligen i en sluttning ner mot Brunnsviken. Oavsett vilket är det väldigt otydligt hur det tänkts att trafiklösningen ska kopplas ihop på den platsen, det verkar ni helt enkelt ha glömt att tänka på när förslaget skrevs.

Som sammanfattning: Generelly en bra inlaga, men jag är helt klart fundersam om funderingarna runt området runt Uppsalavägen är praktiskt genomförbara...
 0
Erik Paulsson (22 Maj 2008 20:47):
 0
Niklas (22 Maj 2008 20:59):
Problemet är att de kräver lite mer värme än vad Stockholmsklimatet har att erbjuda. :(

Vill man har lite kontinental känsla skulle nog Plataner fungera i Stockholm (finns exemplar vid KBH och Medborgarplatsen).

Annars fungerar vissa gransorter fint mot t.ex röda tegelväggar/murar:

http:​/​/​fi.​wikipedia.​org/​wiki/​Kuva_​_​_​KOLON_​_​_​Mikaelinkirkko.​jpg
 0
HH (22 Maj 2008 22:15):
Mycket bra! men...för att öka trovärdigheten för YIMBY hos tjänstemän på stadsbyggnadskontoret är det viktigt att korrekta termer enligt plan- och bygglagen (PBL)används, detaljplan (DP), översiktsplan (ÖP) och fördjupad översiktsplan (FÖP). Sedan plan- och bygglagen infördes 1987 görs inga nya stadsplaner. Den enda plantyp som kan reglera användning och utformning av bebyggelse är detaljplan. Översiktsplanerna är inte bindande men redovisar bl.a. kommunens syn på hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras och kan således inte reglera bebyggelsen. Trots att översiktplanerna saknar rättsverkan är det viktigt att under samrådet framföra synpunkter då översiktplanen pekar ut riktningen för kommande detaljplaner.
 0
Anders Persson (22 Maj 2008 22:49):
Jag tänkte på en granaveny eftersom det känns ganska naturligt. Jag tror att det kan se vackert ut om man gör det på rätt sätt. Många turister skulle säkert också tycka att det är kul. Visst finns det kanske inte i andra städer, men med tanke på vårat klimat så är det väl inte så mycket sämre än en trädsort som bara blommar en tredjedel av året.

Tallar kräver lite mer plats än granar. Men det funkar säkert också. Att dessa barrträd inte känns stadsmässiga tror jag mest beror på att man inte har dem i stadsmiljöer utan snarare i förortsmiljö. Julshopping längst en granaveny, skulle vara kul, men det stör inte mig att vara där en varm sommar heller.

Ja, lagom var ordet. Men det kan man knappast säga om nimbysarnas sätt att bete sig. Tycker att man kan ha en park på annan plats än just norrtull. Det ser ut som en barriär mellan innerstaden och karolinska området, vilket vi har idag och vilket vi hellst vill slippa.
 0
Eric Thärnström (22 Maj 2008 23:42):
Först: Bra jobbat, i rätt riktning! All cred för det.

Men jag håller med Magnus Persson: Vart tog E4:an vägen? Jag hoppas att det bara var en miss.

Vidare tycker jag att kvarteren ser aningen för små ut, på något vis, men det gäller ju originalförslaget också. Att jämföra med närliggande kvarter. Om man slår ihop fyra kvarter till ett överallt så fungerar det nog bättre, annars finns det inga innergårdar att tala om.

Men väldigt bra jobbat!
 0
Dr Evil (22 Maj 2008 23:51):
Visst blir man imponerad! Givetvis håller jag inte med ett ord i inlagan (måste tänka på mitt rykte), men arbetet bakom är imponerande. Det värsta är att yimbys modifierade skisser ser mycket bättre ut än de ordinarie skisserna...

Barrträd klarar förresten stadsmiljö dåligt eftersom de inte fäller sina "blad". De blir stressade av luftföroreningarna och växer konstigt.
 0
Lasse (23 Maj 2008 01:07):
Granar har jag svårt att tänka mig som alléträd. Lövträd kan man forma genom beskärning, det finns nästan obegränsade möjligheter. Det är som en bonsai, tid och klok beskärning ger vackra gamla träd. Med granar funkar det inte så, om grenarna skadas längst ner så är det kört, trädet kommer aldrig att se ut som en riktig gran igen.
 0
Lasse (23 Maj 2008 01:11):
Man planterar ju faktiskt tallar som alléträd nuförtiden. Det återstår att se hur de kommer att fungera. Dom blir ju yviga när dom växer fritt men om man stammar upp dem så kanske de får ett pinjeträdsutseende med tiden. Jag tycker pinjeträden i t.ex Rom är ganska läckra!
 0
Magnus Persson (23 Maj 2008 03:01):
Eric: Tänkte samma sak. Dubbelkollar man med exempelvis hitta.se så är en del av kvarteren (eller husen ska man nog snarare säga, lär få plats ett hus per kvarter och inget mer) uppskattningsvis på sin höjd 10x15m stora, minst är ett precis vid Haga tingshus. Dessutom kommer de ligga precis bredvid en vältrafikerad väg (även borträknat E4:an) så det handlar antagligen om kontor. Antagligen vore det vettigare att göra något större hus och något färre vägar...

Vad gäller nivåskillnaderna gick jag förbi innan idag och om det bara går att sänka ner motorvägen 3-4 meter och bereda mer plats norrut längs E4:an skulle det antagligen gå att göra en "dubbeldäckarväg" (motorväg under, stadsgata över) med hus runt, dock inte lika många rader som i förslaget. Då skulle man också kunna slippa det mesta av klöverbladskorsningen vid Solna kyrkväg (som inte är särskilt trafikerad egentligen), eftersom man kan ha en vanlig korsning med den "övre" stadsgatan istället för dagens lösning. På- och avfarter skulle gå direkt bredvid motorvägen, och inte kräva kurvradier som i dagens lösning. Helt klart något som skulle vara intressant att titta vidare på.

Nu ingår ju inte området runt Uppsalavägen i det föreslagna planområdet; man kan ju alltid hoppas att det kommer en framtida plan där så går det att lämna ett mer genomarbetat förslag för den delen.
 0
Hans Berglund (23 Maj 2008 09:29):
Bra ide Magnus att få bort överflödiga på- och avfarter.
 0
Gustav Svärd (23 Maj 2008 09:38):
Vart E4:an tog vägen? Jo, i tunnlar under Uppsalavägen. Om ni tittar på förslaget en gång till så ser ni att den övre nya rondellen har en tunnelmynning i nordkant. Nivåskillnaderna går att lösa, redan idag är nivåskillnaderna ganska extrema i det området, KS ligger på ganska hög bergknalle. Har Yimby tagit fram en föärdig lösning? nej, ty vi är inte ingenjörer eller proffs-planerare. Dessutom handlar det om en översiktsplan, inte detaljplan.

HH - Visst skulle vi kunna hålla oss med branschtugget lite mer, men själv tycker jag inte att man kan förvänta sig det av ett amatör-nätverk. med tiden kommer vi nog att snöa in på sånt dock.
 0
Philip (23 Maj 2008 10:31):
Bra jobbat Yimby. Och STORT tack for ert engagemang for att fa Stockholm att vakna!
 0
Magnus Persson (23 Maj 2008 10:39):
Gustav: Ganska stor tabbe att inte skriva att det är så det ska vara då. Att teknikdetaljerna inte är löst av inlagegruppen kan jag förstå men det är knappast lätt att flytta på en av Sveriges mest trafikerade vägar (bara en sån liten detalj som var man gör av trafiken under byggtiden är ett gigantiskt problem). I inlagans brödtext står inget om var E4:an tar vägen när ni gör stadsgata av Uppsalavägen.

Som inlagan ser ut nu så går det nämligen inte alls att se hur det är tänkt, man får lätt intrycket att det är helt bortglömt eftersom ni inte skriver om det. Tunnelmynningarna är inte uppenbara på bilden om man inte vet att de finns där, och de nämns inte heller i texten...
 0
Dr Evil (23 Maj 2008 11:37):
För att vara ett amatörnätverk så är arbete imponerande. Det är ändå inte amatörer/medborgare som skall lösa alla tekniska frågor. Det finns det yrkesfolk till.
 0
Niklas (23 Maj 2008 11:54):
Magnus:
Vad gäller E4:ans sträckning i tunnel så skiljer sig YIMBYs förslag nämnvärt mot ursprungsförslage, där E4:an snligt ritningar går ner i tunnel på precis samma ställe som YIMBY förespråkar. Jag antar att man redan tänkt på sådana saker. Det stora skillnaden är gestaltningen av Uppsalavägen/Uppsalaavenyn söder därom, där YIMBY förspråkar en stadsgata medan ursprungsförslaget förespråkar en infartsväg, men detta påverkar inte E4:an så mycket.
 0
Gustav Svärd (23 Maj 2008 12:50):
"så skiljer sig YIMBYs förslag nämnvärt"? så skiljer sig YIMBYs förslag inte nämnvärt, menar du väl? =)

Att välja mellan infartsväg och en stadsgata (som kan ta liknande kapacitet - Norra Länken tar över mycket av dagens trafik) i det läget är för mig inte svårt alls.
 0
Marre (23 Maj 2008 13:44):
Granar och andra barrträd passar inte i stadsmiljö.
Kan hända att vissa kategorier av turister skulle tycka att det vore "kul", men de skulle nog tycka att det vore ännu festligare om det verkligen gick isbjörnar lösa på gatorna också...
Det skall vara lövträd, det ger en kontinental känsla av internationell storstad, och det är vad jag trodde att vi här på forumet eftersträvade?
 0
Gustav Svärd (23 Maj 2008 14:01):
Kontinental å kontinental... det ska va Stockholm! tror inte på idén med barrträd heller, men om man vill testa på nån gat-bit, så gärna för mig.

Isbjörnar på gatorna, känns som ett kul vykort det. Att vi knappt hade nån vinter alls iår har inte med saken att göra, lite kul ska vi ha med dem som tror Sverige ligger mitt i Arktis isvidder =)
 0
Leonardo Frithunanthz (23 Maj 2008 14:04):
Jag är för lövträd. Plataner kan man bli svag för. :-)
Almar, lindar, pilträd, lönnar, m.fl...
Gärna så många sorters träd som möjligt. Det är det som är grejen, blandning i arkitektur och blandning i vegetation. Parker såsom små lundar bör ha så många arter, gärna arter som är på utdöende eller har negligerats i modern tid. Gärna arter som passar i vårt klimat, StorStockholm ligger generellt sett i växtzon 2 medan många delar av det nordöstra området ligger i växtzon 3 och 4, den nordligaste delen ligger enbart i växtzon 4.

Ju högre siffra, desto kärvare klimat.

Det är underbart att spatsera genom en platanallé eller genom en lummig park där så otroligt många arter samsas med varandra.
 0
Eric Thärnström (23 Maj 2008 23:32):
Gustav Svärd
Angående E4:an: My bad. Såg inte tunnelinloppet vid rondellen.

Marre
Säger som Gustav: Det ska va Stockholm! Det ställer inga krav på att vi måste ha samma flora som andra städer. Stockholm ska växa funktionellt i en anda som symboliserar Stockholm. Vi behöver inte kopiera av andra. Vi borde kunna göra enastående saker själva. Att bygga tätt är det funktionella, att använda våra stilar är andan, förutsatt att vi nu har fler stilar än bara nyfunkis.

Barrträd
Jag backar vad gäller granarna. Men jag tycker inte att "ingen annan har det" är ett argument emot det. Jag såg annars en bild framför mig med riktigt höga granar i en allé, men om det inte fungerar så är det klart att vi inte ska ha det.
Pinjeträd lät som en trevlig idé.
 0
Martin Ek (25 Maj 2008 22:14):
Älskar verkligen den där bilden där ni har gjort husen lite högre. Den visar verkligen hur mycket trevligare det blir med varierad hushöjd. Det är bara när man har en skarp skyline som högre hus sticker ut...

Angående granar är det mindre passande i en urban miljö pga rötterna.
 0
Anders Gardebring (27 Maj 2008 02:13):
Magnus Persson:
Vi har inte närmare skrivit om Norra Länken/Uppsalavägenlösningen eftersom den utgår från det officiella förslaget. Det enda vi har ändrat på är alltså att lägga till bebyggelse intill vägen och gjort om en trafikplats till en urban rondell. Den tunga trafiken går ju alltså redan i originalförslaget ner i Norra länken på just samma ställe, varför Uppsalavägen kan, och bör, nyttjas som något annat än genomfartsled. Lite svårt att se poängen med att göra en överdäckning för miljarder och sedan inte göra något med det..
 0
Harald Åberg (27 Maj 2008 16:41):
Efter att ha surfat runt en del på Yimby och inspirerats så vill jag bara förmedla den här bilden på en av Europas, i mitt tycke, arkitektoniskt mest spännande städer, den 475,580 invånare starka Haag.
http:​/​/​upload.​wikimedia.​org/​wikipedia/​commons/​8/​82/​A_​s.​.​

Notera gärna hur man lyckas bevara gammal befintlig arkitektur med låga hus, trots att man precis vid Centralstationen (Höghusen ni ser sticka upp ligger ett stenkast från centralen) bygger som om livet hängde på det.
Notera också hur de bägge tvillingskraporna är byggda i en stil som minner om typiska holländska hur, om än i en helt annan skala.
Här är en bild från en annan vinkel.
http:​/​/​upload.​wikimedia.​org/​wikipedia/​commons/​3/​3b/​The.​.​

Vid foten av dessa kvarter finner vi Haags Chinatown. Ett invandrartätt område med asiatiska butiker, restauranger och Moskéer. Mitt i centrala stan? Javisst, precis som New York och Oslo så har Haag invandrartäta områden mitt i city, inte deporterade ut till betongghettona i förorten (även om sådana med allra största säkerhet finns även i New York, Oslo och Haag). Det ger en livaktig och spännande gatubild och en känsla av dynamik i staden.

Varför kan man inte få se lite sådan här stadsplanering i Stockhlm?
 0
Thomas Persson (11 Oktober 2008 21:23):
Efter att ha skummat igenom kommentarerna lägger jag märke till två ämnen som dominerar. Norra Station och barrträd. För en tid sedan körde jag E4:an norrut mot Hagaporten. Och vad får jag se på min högra sida? En barrskogsplantering? Jag älskar skog, men inte där! Denna skogsbacke skulle tillsammans med Hagaporten + öster om E4 an exploateras så pass mycket att den kunde göra underlag för en tunnelbanestation. Hur ska annars linjen via Karolinska kunna leta sig upp mot de nya utvecklingsområdena längs E4:an. Jag tänker på Frösunda, Arenastaden, Järvastaden och ev. Silverdal.
Kyrkogården vid Karolinska ställer till det för stadens utveckling, för att inte tala om nationalstadsparken. Här sammanfaller de olyckligt nära varandra.
 0
Mattias Källman (21 Mars 2009 10:51):
Det här är något av det dummaste jag läst:
http:​/​/​insyn.​stockholm.​se/​insynTransFrame.​aspx?​id=​4&no.​.​

SÄNKA bostadsantalet från 4 000 till 2 500? Bygg på höjden ffs!
 0
Gustav Svärd (26 Mars 2009 19:13):
Med tanke på områdets storlek och läge anser jag att planen borde ändras åt andra hållet: öka till 5 500 bostäder (om inte mer) utan att ta bort kontorsytor o.dyl. från planen. Ja, jag vill ha en tät stadsdel där.
 0
Mattias Källman (27 Mars 2009 09:44):
Ett yttrande 2.0 skulle kunna använda sig av samma jämförelser som den där bilden från Brasilien (?) som visades upp på konferensen där några Yimby-medlemmar var med härom månaden. Lågt och tätt ghetto vs skyskrapa med rekreationsytor. "Så här mycket yta måste man ta i anspråk för att bygga de 1 500 lägenheterna som försvinner ur planen på annan plats...

...eller så skulle man kunna göra så här."

Sedan är det förstås inte jättehöga hus-i-park som efterfrågas, men ändå.
 0
Hans Berglund (27 Mars 2009 10:11):
Mattias... det låter intressant. Var kan man se den här jämförelsen?
 0
Anders Gardebring (27 Mars 2009 10:22):
Det är denna artikel som det syftas på:
http:​/​/​www.​yimby.​se/​20​0​9/​0​3/​yimby-​hos-​studieforbundet_​.​.​
Bild 8 på sidan.
Kan ju dock nämnas att både Kristina Alvendal och representanter för stadsbyggnadskontoret var där så de borde väl känna till detta exempel. Fast skadar väl inte att påminna...
 0
Johannes Hulter (27 Mars 2009 11:33):
Problemet med den bilden är väl att varken fattigmansghettot eller rikemansghettot är vad vi eftersträvar.
 0
Mattias Källman (27 Mars 2009 12:16):
Johannes: Nej, självklart är det inte själva bilden som ska användas, men principen att "högre byggnader ger utrymme för både människor och arbetsplatser", vilket borde vara fullständigt uppenbart men tydligen inte är det.

Om det nu inte är så att Exploateringskontoret försöker skapa just den arga opinion som jag numera tillhör i Norra Station-frågan. ;)
 0
Hans Berglund (27 Mars 2009 12:34):
Ja den bilden har jag sett tidigare. SOm det sas tidigare... inget vi eftersträvar. Men man skulle kanske kunna illustrera med 3D eller nått sånt (tänk SIM city) en stad byggd som ett utglesat Stockholms kontra en tät blandstad. Vilken skillnad det skulle bli.
 0
Anders Gardebring (27 Mars 2009 12:43):
Hans:
Illustrativa talande illustrationer tas mer än gärna emot! Det är alltid bra att ha tillgång till sådana för presentationer och material i olika former. Det förutsätter ju dock att någon som är bra på 3D-program sätter sig ner o gör en sådan.. :)
 0
Hans Berglund (27 Mars 2009 13:39):
Tyvärr så kan inte jag. Jag har tillräckliga problem med 2D. :DD
 0
Åke Cappelin (20 Februari 2013 13:53):
Jag är bra på 3d! Snart är jag arbetslös också, då har jag tid att göra det.. ;P
+1
Åke Cappelin (20 Februari 2013 14:15):
Haha, jag missade att senaste kommentaren skrevs för snart 3 år sen.. >_<
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8651 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter